Człowiek piszący na klawiaturzeDo 31 października 2017 mieszkańcy Poznania, którzy są wykluczeni cyfrowo (np. niepełnosprawni, starsi) mogą ubiegać się o darmowy komputer z dostępem do internetu.
Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta w Biurze Zarządu Projektu,
ul.Mateki 50, pok. 209

Warunki uczestnictwa w programie i niezbędne formularze [LINK]

100PLN w banknocie

 

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy m.in. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada liczne zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Projekt datowany jest na 6 lipca 2017 i dotyczyłby rozliczeń już za rok 2017.

 

Resort pracy przedstawił trzy propozycje odnośnie zmian w uldze rehabilitacyjnej:

1. możliwość odliczenia wydatków na samochód, który mógłby być wykorzystywany do innych celów niż tylko na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
2. podniesienie kwoty dochodu (12 krotność kwoty renty socjalnej), jaką może osiągnąć osoba niepełnosprawna, aby mający ją na utrzymaniu opiekun mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
3. możliwość odliczenia kosztów utrzymania psa asystującego wszystkim niepełnosprawnym, którzy takiego psa posiadają;

 

AD 1.

Obecnie osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność), mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. 

 

Po zmianach z możliwości odliczenia wydatków na samochód mogliby skorzystać wszyscy niepełnosprawni (nie tylko tzw. I czy II grupa inwalidzka). Ponadto istniałaby możliwość odliczenia od dochodu nie tylko wydatków na cele rehabilitacyjne, ale też związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych jak np. dojazd do lekarza, do sklepu itp. W ustawie i PIT wykreślony byłby zapis mówiący, że na żądanie organu podatkowego podatnik musi okazać „dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

 

AD2.

Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, jeśli dochód niepełnosprawnego w ciągu roku nie przekracza 9120 zł.

 

Po zmianie resort finansów proponuje, aby dochód niepełnosprawnego obliczać jako 12 krotność renty socjalnej. Oznaczałoby to podniesienie dochodu do 10080 zł w 2017 roku (12 x 840 zł).

 

Ponadto proponuje się, aby do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie wliczać alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci: małoletnich (1), bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (2), do ukończenia 25 roku  życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie (3). Wyłączenie tego rodzaju dochodu z limitu nie będzie już ograniczać możliwości stosowania przez rodzica ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na rzecz niepełnosprawnego dziecka. 

 

AD 3.

Obecnie z ulgi na utrzymanie psa asystującego może skorzystać niepełnosprawny zaliczony do I lub II grupy inwalidztwa.

 

Po zmianach z ulgi rehabilitacyjnej mogliby skorzystać wszyscy niepełnosprawni mający na utrzymaniu psa przewodnika. Limit pozostałby bez zmian i wynosiłby 2280 zł rocznie.

 

Z propozycją rozszerzenia ulgi wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wystąpieniach zwrócono uwagę, na nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych także mających na utrzymaniu psy asystujące, do których zalicza się także psy sygnalizujące. Zgadzając się z przedstawioną argumentacją zasadne jest rozszerzenie przedmiotowego odliczenia na wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego. 

 

Proponowane zmiany dotyczyłyby okresu już od 1 stycznia 2017 roku. 

 

Równie ważną propozycją jest dodanie nowego zwolnienia obejmującego świadczenia uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (dodawany pkt 90b w ustawie o PIT).

 

Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez złagodzenie objawów choroby, eliminowanie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych. Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne. 


Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1347, z późn. zm.) świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

 

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują m.in.:
✓ świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
✓ świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
✓ opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
✓ rehabilitację.

 

Opieka paliatywna wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, w tym spoza medycyny. Oprócz bowiem opieki świadczonej przez lekarzy i pielęgniarki, istotną rolę w procesie leczenia chorego w tej fazie choroby odgrywa opieka psychologiczna oraz rehabilitacja. Dlatego też dodawany przepis obejmuje wszystkie osoby fizyczne, które uzyskały świadczenie w postaci nieodpłatnego udziału w przedmiotowych szkoleniach.


Przepis ten obejmuje świadczenia, które trzykrotnie były przedmiotem wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.


Pierwsze rozporządzenie wydane w 2011 r. obejmowało świadczenia uzyskane w latach 2010-2012, drugie dotyczyło świadczeń z okresu 2014-2015. Ostatnie rozporządzenie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej (Dz. U. poz. 2061) obejmowało świadczenia uzyskane w latach 2015-2016.

 

Jak stanowi art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Skoro zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego dla tych świadczeń są stale aktualne, zasadne jest wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego obejmującego ww. świadczenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jednocześnie proponuje się, aby przepis ten miał zastosowanie do świadczeń uzyskanych z tego tytułu od dnia 1 stycznia 2017 r., bowiem ostatnie rozporządzenie obejmuje świadczenia uzyskane do końca 2016 r.

 

Aktualizacja 18 lipiec 2017

Zainteresowani procesem legislacji i konsultacji ws. wyżej opisanej mogą śledzić projekt nowelizacji pod adresem

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402/katalog/12445384

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [Numer z wykazu: UA31]

Projekt nowelizacji - plik PDF strona 30 i 31 [LINK]

 

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

Niepełnosprawna jak śmiećNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

Ergo Hestia roluje niepełnosprawnąPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony