Wydatki na pobyt w DPS nie korzystają z ulgi rehabilitacyjnejPrzepisy ustawy o podatku dochodowym nie uprawniają do ulgi na wydatki poniesione w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej. Problemem jest także nieurealnienie limitów dochodów osoby niepełnosprawnej.

 

Ustawa o PIT nie przewiduje bowiem mechanizmów zapewniających waloryzację limitu w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Brak waloryzacji limitu (9120 zł) powoduje ograniczenie kręgu podatników, którzy mimo ponoszenia wydatków na cele rehabilitacyjne na rzecz bliskich im osób niepełnosprawnych nie nabędą prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

 

Poseł Kazimierz Moskal wystosował w sprawie tych niekorzystnych zasad podatkowych interpelację do ministerstwa finansów prosząc o odpowiedź, jaka jest przyczyna nieobjęcia ulgą wydatków osób przebywających w DPS oraz czy resort finansów zamierza wyeliminować te nieprawidłowości.


W odpowiedzi na interpelację (nr 2995) ministerstwo finansów wyjaśniło, że stosowanie każdej ulgi podatkowej, w tym ulgi na cele rehabilitacyjne, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy spełnione są wszelkie przesłanki przewidziane w przepisach ustawy.


Odliczeniu w ramach omawianej ulgi podlegają m.in. wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy).


Prawo do ulgi na cele rehabilitacyjne przysługuje osobie niepełnosprawnej bądź osobie, która ma na utrzymaniu taką osobę. Przy czym dotyczy to wyłącznie podatników mających na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochód tych osób niepełnosprawnych nie przekroczył 9120 zł.


Należy podzielić wyrażony pogląd w interpelacji poselskiej, iż brak waloryzacji limitu powoduje ograniczenie kręgu podatników, którzy mimo ponoszenia wydatków na cele rehabilitacyjne na rzecz bliskich im osób niepełnosprawnych nie posiadają uprawnienia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Podkreślenia jednak wymaga, iż jest to regulacja szczególna. Jej celem jest umożliwienie odliczenia od dochodu tym podatnikom, którzy faktycznie utrzymują bliskie osoby niepełnosprawne i na ich rzecz ponoszą wydatki na cele rehabilitacyjne, których te osoby nie byłyby w stanie ponieść.


Osoby niepełnosprawne dysponujące wyższymi dochodami mogą samodzielnie dokonywać odliczenia poniesionych przez siebie wydatków.


Resort finansów podaje, że brak możliwości korzystania z przedmiotowej ulgi z tytułu wydatków poniesionych na pobyt osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej ma swoje uzasadnienie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zakres świadczeń należnych osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym czy zakładzie rehabilitacji leczniczej, który jest inny od tego, jaki przysługuje pensjonariuszom domu pomocy społecznej.


Dom pomocy społecznej jest miejscem pobytu dla osoby, której stan zdrowia nie wymaga pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej. Mieszkanie we własnym domu również jednak wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów, które także nie podlegają odliczeniu.


Osoby ciężej chore, w tym niepełnosprawne, wymagające specjalistycznej opieki medycznej nie powinny być pensjonariuszami domów opieki społecznej, tylko pacjentami zakładów opieki zdrowotnej, czyli zakładów opiekuńczo-leczniczych bądź pielęgnacyjno-opiekuńczych. Stąd też ustawa podatkowa wśród placówek, w których pobyt osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczenia odpłatności z tego tytułu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wymienia tylko zakłady zapewniające specjalistyczną opiekę medyczną osobom niepełnosprawnym.


Resort finansów nie pracuje również nad waloryzacją kwoty 9120 zł, która od kilku lat pozostaje na tym samym poziomie.


//MF

Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

trashcarNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

traincrashPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony