Człowiek piszący na klawiaturzeDo 31 października 2017 mieszkańcy Poznania, którzy są wykluczeni cyfrowo (np. niepełnosprawni, starsi) mogą ubiegać się o darmowy komputer z dostępem do internetu.
Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta w Biurze Zarządu Projektu,
ul.Mateki 50, pok. 209

Warunki uczestnictwa w programie i niezbędne formularze [LINK]

Renta socjalna wyniesie tyle samo co najniższa renta z ZUS?18 lipca 2012 roku senackie komisje - ustawodawcza oraz rodziny i polityki społecznej - opowiedziały się za zrównaniem wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy od 2016 roku. Zrównanie nie byłoby jednorazowe, ale rozłożone w czasie. Jednak projekt może polec przez jedno z ministerstw i bezmózgowców skaczących na główkę do wody.


Przygotowany przez senatorów Komisji Praw człowieka, Praworządności i Petycji projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada (druk senacki nr 70), że w 2016 r. renta socjalna osiągnęłaby wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


W ustawie proponuje się, aby zrównywanie odbywało się etapami:


*w roku 2013 – 88 %,

*w roku 2014 – 92 %,

* w roku 2015 – 96 %

a w 2016 roku renta socjalna = najniższej rencie z tytułu niezdolności do pracy.


Inną propozycję złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, które chce wprowadzenia do ustawy nowego artykułu 14a uniemożliwiającego prowadzenie egzekucji z renty socjalnej z wyłączeniem wierzytelności powstałych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych bądź z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Jako powód wskazano, że renta socjalna jest często jedynym dochodem osoby poważnie niepełnosprawnej (z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy niemogącej podjąć zatrudnienia) i w obecnej kwocie (jak i po ewentualnym wejściu w życie opiniowanego projektu ustawy) zapewnia zaledwie minimum przeżycia osobom wymagającym nierzadko stałego leczenia i rehabilitacji.


Obecnie wolna od potrąceń jedynie w części odpowiadającej 50% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, zaś zajęcie renty z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne następuje do 25% świadczenia. Osoby poważnie niepełnosprawne i ze względu na swą poważną niepełnosprawność faktycznie niezdolne do podjęcia zatrudnienia, często stają przed poważnymi dylematami związanymi z bardzo ograniczoną ilością środków finansowych, które nie pozwalają na zabezpieczenie wszystkich podstawowych i ważnych potrzeb życiowych. Powstanie zadłużenia np. z tytułu nieopłacania czynszu czy opłat za media, w sytuacji choroby związanej z koniecznością wykupienia leków, jest w żaden sposób niezawinione.


Egzekucja wierzytelności od osób ciężko niepełnosprawnych i faktycznie niezdolnych do podjęcia zatrudnienia (zatem nie posiadających innych dochodów), wobec pozostawienia takiej osoby de facto bez środków do życia, bywa przyczyną poważnych ludzkich dramatów. Podkreślić należy, iż organy pomocy społecznej, ustalając pomoc dla wnioskodawców, przyjmują dochód przed zajęciami spowodowanymi prowadzoną egzekucją. Takim osobom należy szczególnie pomagać. Stowarzyszenie rozróżnia osoby ciężko niepełnosprawne, które nie mogą pracować, od tych sprawniejszych rencistów socjalnych, którzy są na tyle sprawni, że mogą dorobić do świadczenia.


Stowarzyszenie jest oburzone (tak to można odczytać), że mamy do czynienia z zjawiskiem rażącej niesprawiedliwości społecznej, w której lepiej chronieni (w tym wypadku przed egzekucją z posiadanych dochodów) są sprawniejsi obywatele: zdrowi i niepełnosprawni lecz zdolni do podjęcia zatrudnienia.


Duże obciążenie dla budżetu, no to rozkładamy na raty


Uwzględniając stan finansów państwa oraz jego wydolność finansową, zdecydowano, że podwyższenie wysokości renty socjalnej, finansowanej z budżetu państwa, nastąpi z rozłożeniem w czasie. Kierując się więc możliwościami finansowymi państwa, zaproponowano stopniowe zwiększanie wysokości renty socjalnej o 4 pkt procentowe w kolejnych latach, od dnia 1 stycznia 2013 r., aby docelowo osiągnąć wysokość 100 % rent y dla osób całkowi cie niezdolnych do pracy (która od 1 marca 2011 r. wynosi 728, 18zł). Od 1 marca 2011 r. wysokość renty socjalnej wynosi 611, 67zł . Z dniem 1 marca 2012 r. kwota najniższej renty z tytuł u niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy zostaje zmieni ona i wynosi 799,18zł miesięcznie.


Projektowana ustawa wpłynie pozytywnie na społeczny odbiór przepisów dotyczących świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Uwzględni ono w projekcie ustawy potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych od dzieciństwa lub których niepełnosprawność powstała w młodym wieku, a którzy dotychczas otrzymywali rentę socjalną, w wysokości 84 % renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie mając przy tym stażu ubezpieczeniowego, uprawniającego do uzyskania renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Senatorowie zaznaczyli, że projekt pociąga za sobą dodatkowe zobowiązania dla budżetu. W opinii do projektu napisano, że z roku na rok wydatki państwa na renty socjalne rosną. W 2010 r. wyniosły 1,79 mld zł, w 2011 r. - 1,88 mld zł, a w 2012 r. mają wynieść ponad 2 mld zł.


... Resort Finansów mówi NIE


I tu właśnie jest największy problem, bo przeciwny zrównaniu renty socjalnej do tej z FUS przeciwne jest ministerstwo finansów (trudno nie zgadnąć). Jako powód wskazano, że zawarte w projekcie rozwiązanie "stoi w sprzeczności z jednym z celów realizowanej obecnie polityki rządu, którym jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r.". A jeśli deficyt będzie rósł, Unia Europejska może obciąć Polsce dotacje z Funduszu Spójności.


Skutki finansowe projektowanej ustawy przedstawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które są zbieżne z wyliczeniami Ministerstwa Finansów, wskazują, iż wzrost poziomu renty socjalnej z 84% do 100% generuje dodatkowe koszty dla budżetu państwa w latach 2013-2016 w wysokości ok. 1 mld zł. Natomiast po podwyższeniu docelowo wymiaru renty socjalnej do kwoty 100% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy dodatkowe wydatki budżetu państwa w każdym roku wyniosą 0,5 mld zł z tendencją rosnącą tych wydatków (wzrost liczby uprawnionych, wzrost wysokości renty z tytułu waloryzacji). Z kolei resort pracy ustami Jarosława Dudy ocenił, że kwoty jakie będzie trzeba wydać, mogą być większe niż szacunki ZUS, ze względu na rosnąca liczbę rencistów socjalnych.


Nie będzie podwyżki przez skaczących do wody na główkę


Pomysł senacki jest dobry, ale nic z tego nie będzie. Gdyby wprowadzono prostą zasadę tak jak w ubezpieczeniach, że sprawca nie dostaje odszkodowania, renta socjalna na pewno zostałaby podniesiona. Jak słusznie zauważyło ministerstwo finansów istnieje tendencja wzrostowa, bo przybywa rencistów socjalnych. Można tylko domyślać się, że większość nowych rencistów została inwalidami przez własną głupotę np. skok do wody na główkę, przez która niszczą życie również innym. Dlaczego nie może być tak, że osoba której niepełnosprawność nie powstała z jej winy ma 100% świadczenia, a reszta 50%. To byłoby uczciwe, sprawiedliwe społeczne i jednocześnie ludzkie, bo nawet jak ktoś zrobił z siebie inwalidę nie zostałby całkowicie pozbawiony pomocy.


UZUPEŁNIENIE (20 lipiec 2012)


Co sądzą o zrównaniu renty socjalnej do najniższej renty z ZUS opiniodawcy projektu?:

 

* Rzecznik Ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow - Renta socjalna jest ważnym elementem wspomagania osób niepełnosprawnych od dzieciństwa, co nie ulega wątpliwości. Jednak wydaje się, że jej wysokość nie może stanowić 100% minimalnej renty z tytułu niezdolności do pracy (która jest tożsama z minimalna emeryturą). Powodem tego jest to, że na rentę/emeryturę z ZUS płaci się latami składki, a osoba, która ma staż ubezpieczenia nawet o dzień krótszy nie nabędzie uprawnienia do minimalnej emerytury, wobec czego renta socjalna będzie wyższa od jej świadczenia, co byłoby odbierane jako niesprawiedliwe. Dlatego Rzecznik Ubezpieczonych opowiada się za rentą socjalną niższą od minimalnej renty z ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie uważam za możliwe obudowanie renty socjalnej dodatkowymi świadczeniami, dopasowanymi do potrzeb poszczególnych grup uprawnionych.

 

*Prezes ZUS – w zasadzie jego wątpliwość odnosi się tylko do tego, jak ma być waloryzowana renta – od 1 stycznia danego roku, od 1 marca danego roku czy od 1 stycznia i od 1 marca, bo ustawa w tym temacie jest niejasna.

 

* Prezes Polskiego Związku Niewidomych – jest za podwyżką z tym że w 2013 roku wysokość renty socjalnej mogłaby wynosić 92% renty z tytułu niezdolności do pracy aby w roku 2014 oba świadczenia mogłyby osiągnąć tę samą wartość.

 

* Krajowa Rada Sądownictwa – nie wnosi żadnych uwag.

 

* Krajowa Izba Radców Prawnych – nie wnosi żadnych uwag.

 

*Prezes Sądu Najwyższego nie zgłasza uwag.


Dodawanie nowych komentarzy odbywa się poprzez platformę Disqus. Można dodawać posty bez rejestracji jako Gość.

Comments  

#20 łajdak Tuskmirrro 2014-07-20 01:51
Quoting Jarka:
Renta socjalna, waloryzacja 2013 - oszustwo rządu i ZUS-u

naominein.wordpress.com/kurcze ciekawy wpis z tymi rentami i waloryzacją. Najlepiej spodobało się stwierdzenie cytuję

"Drobny złodziejaszek-ł ajdak Tusk, nie niepokojony przez nikogo, oskubuje niepełnosprawny ch z circa 12 zł miesięcznie.".
#19 rentaelzbieta 2014-07-19 17:30
Witam, przykro mi pisać kiedy otrzymuję bzdury. Dziś mamy 18 lipca 2014r a ja dostaję wiadomości z 2011 r . To jakieś kpiny.
#18 RE: Renta socjalna wyniesie tyle samo co najniższa renta z ZUS?werka 2014-07-18 22:02
:D fajnie
#17 RE: Renta socjalna wyniesie tyle samo co najniższa renta z ZUS?Jarka 2013-10-27 16:28
Renta socjalna, waloryzacja 2013 - oszustwo rządu i ZUS-u

naominein.wordpress.com/

Blisko ćwierć miliona osób otrzymujących renty socjalne, czyli świadczenia stanowiące przeciętnie 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, prawdopodobnie zostało oszukanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca 2013 r. każda z nich powinna co miesiąc dostawać niespełna 12 zł brutto więcej, niż faktycznie uzyskuje. Dla pojedynczej osoby kwota ta może nie mieć większego znaczenia, ale ZUS dzięki zaniżeniu tegorocznej waloryzacji i tak najniższych świadczeń oszczędza co miesiąc około 2,9 mln, a rocznie – 34,5 mln zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chwali się, że dzięki m.in. „niższemu wskaźnikowi waloryzacji rent socjalnych” było w stanie wygospodarować 104 mln zł oszczędności koniecznych w związku z przeprowadzoną właśnie nowelizacją budżetu państwa.
#16 głusimalgorzata 2013-05-04 23:29
mał renty610zł :sad: chcę mozę procy 900zł
#15 To kiedy 100%?pesto 2013-03-10 11:11
To kiedy 100%?
#14 RE: Renta socjalna wyniesie tyle samo co najniższa renta z ZUS?Cepik 2013-01-23 16:46
Quoting grazyna:
Witam, proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób mam żyć za 597,23 zł m-c śmieszne te 71 zł ja niestety nie mogę zrobić nic aby dorobić jestem zawieszona w próżni tak jak większośc społeczeństwa .


Tego nie da się wytłumaczyć. To nawet nie chodzi o kasę, tylko na co można ją wymienić. Nawet na tydzień opieki nie starczy a gdzie życie i opłaty? Jak ktoś ma rodzinę która pomaga to super, ale nie każdy może na to liczyć.
#13 rentagrazyna 2013-01-22 13:39
Witam, proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób mam żyć za 597,23 zł m-c śmieszne te 71 zł ja niestety nie mogę zrobić nic aby dorobić jestem zawieszona w próżni tak jak większośc społeczeństwa .
#12 TO MOŻE BYŁOBY LEPSZE.Stan 2012-08-24 12:18
Idąc takim tokiem rozumowania, to nie powinno być w ogóle rent. Wypadki przy pracy, ponad 90-kilka procent, jest z winy człowieka.
Niestosowanie się do przepisów BHP na budowach, czy kopalniach. Spożywanie alkoholu, ignorancja pracowników. Urządzenia, samochody, w złym stanie technicznym itd. Katastrofy z przyczyn niezależnych od ludzi, to jedynie niewielki promil wypadków.
#11 TO MOŻE BYŁOBY LEPSZE.Stan 2012-08-24 12:12
Quoting Gienek z katowic:
Byłem dzisiaj nad jeziorem Starganiec i grupka młodych ludzi skakała sobie bezmyślnie do wody.

Zwracam im uwagę że źle skoczysz i łamiesz kręgi, czeka ciebie wózek i przesrane życie i będziesz ciężarem dla rodziców.

A gnój cholerny odpala do mnie żebym wypierdalał i pokazuje mi palec.

I taki skurwysyn potem kurwa debil jeden będzie leżał, dostanie rentę i sanatorium, a ja cieżko pracujący będę na takiego kurwiszona robił. Za dupe i nie niech zwraca koszty leczenia, a nie dla chorych nie ma bo jak się zwraca gnojowi uwagę, że to jeszcze z wyzwiskami leci.

Nigdy tak nie zostałem potraktowany i rozumiem teraz o co chodzi z tymi bezmózgowcami, to byli chłopaki maks 18 lat nie więcej.


Panie Gienku. Jeżeli sobie debil coś zrobi. Do końca życia będzie wegetował na nędznych zasiłkach. Może to byłobyn tańsze dla państwa, niż jak taki debil się ożeni, spłodzi z czwórkę dzieci, takie "mądre" jak on sam. I będzie podatnik utrzymywał, jego i dzieci.

Linkownia

 
 

Niepełnosprawna potraktowana jak śmieć

Niepełnosprawna jak śmiećNiepełnosprawna zwróciła się o pomoc do INTEGRACJI. Została potraktowana jak śmieć i zero skończone - kobieta wylała swój żal na FaceBooku.

Czytaj ...

Zrobiono z nas ŚWIĘTE KROWY

święta krowaPoradnik "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" zrobił z nas niepełnosprawnych obrażalskie Święte Krowy

Więcej...

Ergo Hestia roluje niepełnosprawną

Ergo Hestia roluje niepełnosprawnąPo katastrofie kolejowej pod Szczekocinami Ergo Hestia zamiast pomóc niepełnosprawnej, jeszcze bardziej utrudnia jej życie.

Więcej...

Początek strony