Na koniec 2035 r. wszystkie dzieci będą przebywać w rodzinnych formach pieczy zastępczej, domy pomocy społecznej mają zaś się przekształcić w placówki zapewniające usługi środowiskowe. Tak przewiduje rządowa strategia