Czy dowiadujemy się w rybnickim magistracie, realizacja działań zaplanowanych w programie służyć ma rozszerzeniu dostępu do rehabilitacji ruchowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, która wpłynie na poprawę ich stanu psychofizycznego oraz zwiększenie szans na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.