Do biura posła Jana Burego wpłynęło mnóstwo sygnałów dotyczących możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej osób, które posiadają decyzję przyznającą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 

Zgodnie art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a ustawy, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, m.in. decyzji przyznającej rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Trzeba zwrócić uwagę, że ust. 7a ww. ustawy traktuje jedynie o grupach inwalidzkich. Dla potrzeb ustawy zgodnie z art. 26 ust. 7f sformułowano natomiast zapis, że ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:


1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności;
2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.


Pojęcie I oraz II grupy inwalidztwa nie odnosi się do osób posiadających orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy w związku z tym osoby posiadające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie wiedzą, czy mogą dokonywać odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


W odpowiedzi na interpelację poselską nr 20310, 17 marca 2011 Ministerstwo finansów stwierdziło, że podatnik posiadający decyzję przyznającą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest ma prawo do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej na zasadach w niej określonych. Posiadanie orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Oznacza to,  że ten rodzaj orzeczenia może stanowić podstawę do korzystania z przedmiotowej ulgi wyłącznie z tytułu tych wydatków rehabilitacyjnych, których odliczenie nie jest uwarunkowane zaliczeniem osoby niepełnosprawnej do I lub II grupy inwalidztwa.


// Sejm(orka), Interpelacja poselska 20310