Czy operację można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Urzędy skarbowe twierdzą, że NIE. Jednak rewolucyjne orzeczenie NSA z marca 2011 roku mówi coś zupełnie innego.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możemy odliczyć takie wydatki na leczenie jak np. odpłatność zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. To jest jasne i nie podlega dyskusji. A co z operacjami rehabilitacyjnymi?

 

Urzędy skarbowe wychodziły z założenia, że operacja rehabilitacyjna (czasem skomplikowana przywraca do zdrowia) to nie to samo co zabieg rehabilitacyjny i nie można takich wydatków rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2010 roku (ILPB2/415-356/10-4/WS) stwierdził, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej, odliczyć od dochodu udokumentowane wydatki poniesione na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne, natomiast nie może odliczyć kosztu operacji leczniczo – rehabilitacyjnej. Sprawa dotyczyła operacji potrójnej ortrodezy stawu z korekcją zniekształcenia - stabilizacja drutem, wydłużenie 2 śc. Achillesa przeprowadzonej w szpitalu specjalistycznym u osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 5 sierpnia 2009 roku (ITPB2/415-457/10/MM) stwierdził, że osoba niepełnosprawna zakwalifikowaną do I grupy inwalidztwa (niepełnosprawność ma charakter stały i orzeczenie zostało wydane na stałe) nie może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na operacje oczu – usunięcie zaćmy. Zdaniem Izby Skarbowej taki wydatek nie mieści się w katalogu odliczeń przewidzianych w art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym.


Linia orzecznictwa w interpretacjach podatkowych legła w gruzach po korzystnym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 marca 2011 roku (II FSK 1927/09).


W sprawie chodziło o to, że podatnik (umiarkowany stopień niepełnosprawności) uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał otwartego złamania kości udowej lewej - podatnik był leczony za granicą. Po powrocie do kraju podatnik był rehabilitowany, jednak leczenie nie przyniosło założonych rezultatów. Dlatego też przeprowadzona została operacja endoprotezoplastyki, za którą została wystawiona faktura VAT obejmująca koszt zabiegu w wysokości oraz koszt hospitalizacji. Faktura zawierała rozbicie kosztu operacyjnego na koszt endoprotezy i kosz zabiegu. Podatnik chciał te wydatki odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej – wystąpił do fiskusa o wydanie interpretacji podatkowej. Fiskus na takie odliczenie się nie zgodził. Po batalii sądowej sprawa w końcu trafiła do NSA, a ten uznał, że:


sąd - co do zasady aprobuje pogląd - wyrażony przez organ interpretacyjny - że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zasada ta jednak - nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. Ujmując rzecz inaczej, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu. Jak zasadnie wskazała strona skarżąca, zarówno definicja zawarta w "Słowniku wyrazów obcych" ( PWN, Warszawa 1991 r. ) jak i w ustawie z dnia 23 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zalicza działania lecznicze do zabiegów rehabilitacyjnych, a zatem pogląd organu, iż tylko i wyłącznie tzw. działania bezinwazyjne uznać można za działania rehabilitacyjne nie znajduje uzasadnienia.”

 

UWAGA! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) ogłaszanych na stronie

www.nie-pelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych jest całkowicie dozwolone i nie wymaga pisemnej zgody. Teksty powstały bez wyciągania publicznych pieniędzy i tym samym żerowania na niepełnosprawnych, chorych, ich rodzinach i przyjaciołach!