Opiekując się ubezwłasnowolnionym bratem, który pobiera rentę socjalną, można skorzystać z ulgi prorodzinnej. Warunkiem jest to, aby członku rodziny, który opiekuje się takim bliskim ciążył obowiązek alimentacyjny z które rzeczywiście się wywiązuje. Taki wniosek płynie z rozstrzygnięcia sprawy przez Izbę Skarbową w Katowicach.

 

OPIS SPRAWY


Z dniem 11 sierpnia 2009r. na mocy orzeczenia sądowego wnioskodawca został ustanowiony opiekunem prawnym swojego pełnoletniego brata, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Wnioskodawca zamieszkuje z żoną, matką oraz bratem, którym się opiekuje. Brat wnioskodawcy otrzymuje rentę socjalną z ZUS oraz zasiłek pielęgnacyjny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto ze względu na stan zdrowia nie uzyskuje on żadnych przychodów. Wnioskodawca wskazał ponadto, że ciąży na nim jako na jedynym bracie osoby niepełnosprawnej obowiązek alimentacyjny, który wypełnia zamieszkując we wspólnym gospodarstwie domowym z bratem, opiekując się nim i częściowo go utrzymując (pozostałe środki to renta socjalna ZUS i zasiłek pielęgnacyjny MOPR). Ponadto schorowani rodzice, ze względu na stan zdrowia nie mogą zajmować się dzieckiem i faktyczną opiekę nad ubezwłasnowolnionym bratem pełni Wnioskodawca.


Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy składając wraz z żoną zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 za 2010r. wnioskodawca może odliczyć ulgę prorodzinną z tytułu opieki nad swoim ubezwłasnowolnionym bratem w wysokości 1112,04 zł.


Rozstrzygnięcie Izby Skarbowej


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w odpowiedzi na interpretację indywidualną stwierdził, że jeżeli istotnie wnioskodawca w 2010r. utrzymywał całkowicie ubezwłasnowolnionego brata w związku z ciążącym na nim obowiązkiem alimentacyjnym, przysługuje mu możliwość skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej w zeznaniu składanym wspólnie z żoną za 2010r.


Dyrektor Izby Skarbowej powołał się na obowiązujące przepisy prawne w myśl których, uprawnienie do ulgi związane jest z wychowywaniem przez podatnika – oprócz dzieci małoletnich, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – również dzieci:

 

*bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

*do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.


Ponadto zgodnie natomiast z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, czyli w tym przypadku Wnioskodawcy, który opiekuje się swoim ubezwłasnowolnionym bratem.


// Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/1/415-195/11/AŻ, 23 maj 2011