Operacja usprawniająca nie skorzysta z ulgi rehabilitacyjnejWydawałoby się, że operacja ortopedyczna, dzięki której chory szybko powraca do zdrowia lub umożliwia mu przywrócenie sprawności fizycznej (psychicznej), korzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Okazuje się, że ciągle w tym temacie istnieją rozbieżności interpretacyjne. Tak było i tym razem w najnowszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Podatniczka złożyła korektę zeznania podatkowego za 2008 roku i jako powód podała, że nie odliczyła w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwoty ponad 8 tys. zł z tytułu wydatku na operację rehabilitacyjną. Kobieta uważa, że taki wydatek korzysta z tego typu ulgi i jako dowód przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności i dokumentację medyczną, z której jasno wynikało, że operacja była konieczna.


Jednak organ podatkowy odmówił zwrotu nadpłaty podatku powołując się na art. 26 ust 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa i PIT). Według fiskusa ustawa o PIT zawiera zamknięty katalog wydatków na cele rehabilitacyjne i te związane z ułatwieniem czynności życiowych. Problem w tym, że ustawa nie zawiera definicji rehabilitacja lecznicza oraz to co kryje się pod określeniem „rehabilitacja”.


Fiskus przytoczył definicję słownikową w myśl której rehabilitacja to przywrócenie choremu/niepełnosprawnemu sprawności fizycznej lub psychicznej poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów rehabilitacyjnych. Jednak zabieg rehabilitacyjny to nie to samo co operacja ortopedyczna. Ponadto poprawa zdrowia wynikają z przeprowadzonej operacji to za mało, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.


Podatniczka odwołała się od niekorzystnej decyzji fiskusa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten zgodził się ze stanowiskiem kobiety. WSA wskazał, że rehabilitacja to zespół działań, których celem jest przywrócenie chorej osoby do normalnego życia w społeczeństwie, a w tym pojęciu mieszczą się również zabiegi operacyjne.


Od wyroku WSA odwoła się z kolei fiskus. NSA, do którego trafiła sprawa stwierdził, że stanowisko WSA było błędne, bo prowadziłoby do tego, że z ulgi rehabilitacyjnej korzystałby każdy wydatek. W ocenie NSA odliczeniu w ramach ulgi korzysta USŁUGA KOMPLEKSOWA, a operacja ortopedyczna to nie tożsama rzecz co zabieg rehabilitacyjny (NSA II FSK 1395/10, wyrok ostateczny).


Wyrok NSA opisany powyżej jest o tyle dziwny, że NSA w swoim innym wyroku (okrzykniętym rewolucyjnym) z 17 marca 2011 roku (II FSK 1927/09) stwierdził, że:

 

„sąd - co do zasady aprobuje pogląd - wyrażony przez organ interpretacyjny - że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zasada ta jednak - nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie.

 

Ujmując rzecz inaczej, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu. Jak zasadnie wskazała strona skarżąca, zarówno definicja zawarta w "Słowniku wyrazów obcych" ( PWN, Warszawa 1991 r. ) jak i w ustawie z dnia 23 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zalicza działania lecznicze do zabiegów rehabilitacyjnych, a zatem pogląd organu, iż tylko i wyłącznie tzw. działania bezinwazyjne uznać można za działania rehabilitacyjne nie znajduje uzasadnienia.”


Operacje chirurgiczne nie ulga rehabilitacyjnej – wybrane sprawy.


1) Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (2010 rok, sygn. akt IBPBII/1/415-755/10/MCZ) - zabieg operacyjny zeza oka lewego poprawi stan zdrowia dziecka, jednak wydatek poniesiony na ten zabieg operacyjny nie mieści się w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym – operacyjnym.


2) Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (2010 rok, sygn. akt ILPB2/415-356/10-4/WS) - wydatek na operację leczniczo -rehabilitacyjną, która dotyczyła potrójnej ortrodezy stawu z korekcją zniekształcenia - stabilizacja drutem, wydłużenie 2 ścięgna achillesa w szpitalu specjalistycznym u osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie zalicza się do zabiegów rehabilitacyjnych, a tym samym - wydatku nie kwalifikuje się w ramach ulgi.


3) Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (2010 rok, sygn. akt ITPB2/415-457/10/MM) - niekwestionowanym jest w przedmiotowej sprawie fakt, iż operacja - zabieg okulistyczny usunięcia zaćmy w przypadku Wnioskodawcy miał na celu przywrócenie jego oczom częściowej zdolności widzenia, jednakże wydatek poniesiony na ww. zabieg okulistyczny nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym. Wobec tego Wnioskodawca nie może odliczyć od dochodu wydatku poniesionego na ww. operację.


4) Interpretacja indywidualna Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (2006 rok, sygn. akt DF-415/13/10701/06 - faktycznego udokumentowane wydatki poniesione na operację wszczepienia protezy stawu biodrowego, jak i koszt pobytu na oddziale w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, opieki pielęgniarskiej w stanie uniemożliwiającym poruszanie się w związku z operacją i rehabilitacja są wydatkami na cele rehabilitacyjne i podlegają odliczeniu od dochodu za 2005 rok. Jednak przepisy ustawy o PIT nie dają jednak podstaw do odliczenia od dochodu podatnika za 2005 rok – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – wydatków towarzyszących operacji jak koszty konsultacji lekarskich, badań, szczepień, prześwietleń i innych usług towarzyszących.

 

5) Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (2010 rok, sygn. akt IPPB4/415-856/09-4/JK2) - zabieg operacyjny polegający na stałej stabilizacji kręgosłupa za pomocą tytanowych implantów, miał na celu stworzenie warunków do dalszej efektywnej rehabilitacji i poprawy sprawności uszkodzonego organu. Ostatecznie jednak rozstrzygnięcie kwestii czy dany zabieg wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych należy do lekarza specjalisty.


Mając na względzie stan faktyczny i prawny obowiązujący w ww. zakresie, stwierdzić zatem należy, iż Wnioskodawczyni, jako osobie na utrzymaniu której pozostaje niepełnosprawna córka, po spełnieniu wszystkich wskazanych powyżej warunków, będzie przysługiwało prawo odliczenia od dochodu za 2009 r. wydatku dotyczącego kosztów zabiegu operacyjnego w ramach ulgi rehabilitacyjnej związanej z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.


Natomiast dokumenty, które posiada Wnioskodawczyni, tj. rachunek z gabinetu lekarskiego, karta informacyjna ze szpitala oraz orzeczenie o niepełnosprawności uprawniają do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej.


Czy zatem odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej operację ortopedyczną/chirurgiczną?


NSA w wyroku II FSK 1395/10 stwierdził, że odliczeniu podlega tzw. „usługa kompleksowa”. Określenie mało precyzyjne, ale można pokusić się o stwierdzenie, że pod tym pojęciem kryje się operacja chirurgiczna połączona (!!!) z zabiegami rehabilitacyjnymi (usprawniającymi), które są dalszym następstwem wykonanej operacji. Innymi słowy, że korzystamy tylko z operacji i na tym koniec to nie korzystamy z ulgi rehabilitacyjnej, ale jeśli operacja połączona jest z rehabilitacją z ulgi skorzystamy, o ile oczywiście posiadamy rachunki, orzeczenie o niepełnosprawności oraz pozytywne opinie lekarzy, że taka operacja+rehabilitacja była konieczna.