Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła senacki projekt zmian wedle których, obaj rodzice mający 2 lub więcej niepełnosprawnych dzieci i zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować, będą uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego (aktualizacja 28 czerwca 2016).

 

Obecne przepisy zakładają, że jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, rodzic może dostać świadczenie tylko na niego. W listopadzie 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że takie rozwiązanie jest niezgodne z ustawa zasadniczą, bo nie uwzględnia się sytuacji gdy w rodzinie jest więcej niepełnosprawnych dzieci i obaj rodzice zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować.

 

Senatorowie zaproponowali, aby powyższe rozwiązanie uwzględniające wyrok TK z listopada 2014 zaczęły obowiązywać 14 dni od wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, sejmowa komisja się na to nie zgodziła i przesunęła datę wejścia w życie przepisów na 1 stycznia 2017. Jednak w zamian zaproponowano, że jeśli rodzice złożą wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, ale proces rozpatrywania wniosku jeszcze się nie zakończył, świadczenie będzie wypłacane na nowych korzystniejszych zasadach.

 

Ponadto senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zakłada, że gdy jedno z rodziców będzie się zajmować niepełnosprawnym dzieckiem, drugie może objąć opieką np. niedołężnego rodzica i jeśli dochody rodziny na to pozwolą, oboje dostaną wsparcie od państwa.

 

Sejmowy projekt nie odnosi się natomiast do wyroku TK z października 2014r. Trybunał stwierdził wówczas, że niedopuszczalne jest uzależnianie świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, kiedy powstała niepełnosprawność.

 

Obecnie trwają również konsultacje społeczne nad projektami nowelizacji dwóch ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych. Resort pracy i rodziny proponuje, aby były opiekun (np. po śmierci podopiecznego) mógł się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.

 

Według organizacji zrzeszających opiekunów prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub wcześniejszej emerytury powinno przysługiwać również wtedy, gdy to opiekun jest zmuszony zrezygnować ze sprawowania pieczy nad niepełnosprawnym członkiem rodziny np. z powodu zmiany przez podopiecznego opiekuna lub pogorszenia się stanu zdrowia osoby opiekującej się bliskim.

 

Aktualizacja 20 maj 2016

 

20 maja Sejm przyjął ustawę o świadczeniach rodzinnych, wedle których, obaj rodzice mający 2 lub więcej niepełnosprawnych dzieci i zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować, będą uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów było 423 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się pięć osób.

 

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej całoroczny koszt związany z wypełnieniem ustawy to ok. 30 mln zł.

 

Aktualizacja 2 czerwca 2016

 

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła 2 czerwca 2016 roku ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

Nowelizacja ustawy została przyjęta przez komisję bez poprawek i jednogłośnie.

 

Aktualizacja 16 czerwca 2016 (za PAP)

 

Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do nowelizacji przepisów nt. świadczeń rodzinnych. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2017 r. oboje rodzice, którzy mają dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością i zrezygnowali z pracy, by się nimi opiekować, będą mieć prawo do świadczeń.

Senat odrzucił poprawkę zgłoszoną przez senatora Marka Borowskiego (niezależny), która pozwalałaby na wypłatę drugiego świadczenia dla rodzin niepełnych, w których wyłącznie ojciec lub matka wychowują dwoje lub więcej dzieci niepełnosprawnych. Jak tłumaczył Borowski, do tego drugiego świadczenia uprawnione byłyby osoby z bliskiej rodziny, które pomagałyby w zajmowaniu się dziećmi. Osoby te wskazane są w ustawie, jako te, które mogą takie świadczenia pobierać, w sytuacji, kiedy rodzice z różnych względów nie mogą wychowywać dzieci.

 

Aktualizacja 28 czerwca 2016

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r.

 

W myśl przepisów przejściowych, w sprawach o specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosowane będą przepisy nowouchwalone.