Gazeta Prawna pisze, że niepełnosprawny pracownik z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, nawet jeśli nie osiągnął wieku emerytalnego i pobiera inny rodzaj emerytury (np. wcześniejszą z tytułu opieki nad niepełnosprawnym bliskim tzw. EWK), nie otrzyma dopłaty do pensji z PFRON.

 

Dziennik powołuje się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który odrzucił dwie skargi kasacyjne (*) złożone przez osobę prowadzącą aptekę. Pracodawca ten starał się o dopłaty do pensji osoby niepełnosprawnej, ale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odmówił mu refundacji do pensji, bo pracownik miał przyznane prawo do świadczenia emerytalnego.

 

Skarżący argumentował, że PFRON błędnie zinterpretował przepisy, ponieważ pracownik nie osiągnął wieku emerytalnego, a świadczenie z ZUS otrzymuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i zostało mu przyznane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie NSA podkreśliły, że opisywana grupa niepełnosprawnych osób, które mają ustalone prawo do emerytury, niezależnie od jej rodzaju są wyłączone z dopłat do pensji.

 

Innymi słowy jeśli niepełnosprawny pracownik ma ustalone prawo do emerytury, to nie przysługuje na niego dofinansowanie do pensji z PFRON, bez względu na to, na podstawie jakich przepisów przyznano mu to świadczenie emerytalne (czy to na podstawie przepisów ogólnych, czy na postawie przepisów szczególnych, jak np. wcześniejsze emerytury EWK. Emerytura to emerytura i koniec kropka).

 

(*) Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 998/15 i II GSK 999/15.
// Michalina Topolewska,Nie ma dopłaty do pensji bez względu na rodzaj emerytury, Gazeta Prawna z 8 grudnia 2016