Od 1 stycznia 2017 roku opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymają 1406 zł netto świadczenia pielęgnacyjnego. Jednak nie wszyscy opiekunowie dostana podwyżki pisze dziennik Rzeczpospolita.

 

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł, jednak od nowego roku wzrośnie do kwoty 1406. Co roku ta kwota ma być waloryzowana. Będzie bowiem obowiązywać zasada wprowadzona przez poprzedni rząd, że świadczenie ma być corocznie waloryzowane o wskaźnik zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niestety z tego dobrodziejstwa nie skorzystają opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych i tym samym powiększy się rozwarstwienie dochodowe wśród opiekunów. Zasiłek dla nich (dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy) wynosi 520 zł i mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że takie zróżnicowanie jest niezgodne z art. 32 ustawy zasadniczej, czyli zasadą równości wobec prawa (sygn. K 38/13) rząd nie przewidział w 2017 roku środków na zrealizowanie wyroku TK.

 

Dobrą wiadomością jest to, że zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie co najmniej 365 dni zyskają prawo do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych po śmierci podopiecznego. Opiekunowie jednak będą musieli spełnić dwa warunki łącznie:

 

warunek 1 - aby dostać świadczenie przedemerytalne, opiekun musi mieć co najmniej 55 lat – kobiety, 60 lat – mężczyźni,
warunek 2- staż uprawniający do emerytury (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – do stażu dolicza się okres pobierania świadczenia).

 

Wydawałoby się, że przynajmniej sprawa opiekunów po śmierci podopiecznego została pozytywnie załatwiona. Niestety jest inaczej. Co prawda do stażu emerytalnego zalicza się okres pobierania świadczenia, ale nie wszyscy opiekunowie go pobierali, bo ze względu na dochód po prostu im nie przysługiwał. Ustawodawca wyszedł z założenia, jeśli dochód rodziny opiekuna i niepełnosprawnego w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto, to jest to na tyle duża kwota, że opiekunowi nie przysługiwało żadne świadczenie.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, że takie ograniczenie jest niekonstytucyjne i zauważyły to nawet sądy administracyjne. Często jest tak, że opiekun któremu odmówiono przyznania świadczenia właśnie ze względu na przekroczenie progu dochodowego wygrywa sprawę w sądzie administracyjnym o przyznanie świadczenia, np. wyrok NSA z 10 listopada 2016 r., I OSK 1512/16, który zapadł po rozpoznaniu skargi kasacyjnej RPO (patrz, Prawo opiekuna do świadczenia pielęgnacyjnego najlepiej dochodzić przed sądem, nie-pelnosprawni.pl z 16 listopada 2016).

 

// Katarzyna Wójcik, Nie każdy opiekun niepełnosprawnego dostanie wyższe świadczenie, Rzeczpospolita z 27 grudnia 2016