banknoty 100PLN

10 maja 2017 roku senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała petycję pani Katarzyny Zaremby ws. zrównania wcześniejszych emerytur (EWK) do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Z przedstawionych dokumentów wynika, że ministerstwo pracy umywa ręce, bo problemem ma się zająć tzw. międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin ... który nie ma w planach zajęcia się podwyższeniem kwot EWK.

 

Przedmiotem złożonej petycji jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyrównania kwotowego różnicy między pobieraną wcześniejszą emeryturą zwaną EWK, a pobieranym świadczeniem pielęgnacyjnym przez opiekunów (bez kryterium dochodowego), którym nie przysługuje prawo do emerytury z waloryzacją od każdego pierwszego miesiąca bieżącego roku. Wcześniejsze emerytury zwane EWK obecnie wynoszą 759,13 zł netto, a od 1-ego marca 2017 r. będą podwyższone do 853,84 zł netto po odliczeniu podatku i składki od kwoty brutto z 1000 zł. Natomiast świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2017 r. wynosi 1406 zł netto bez kryterium dochodowego. Różnica pomiędzy tymi dwoma świadczeniami obecnie wynosi 646,87 zł, a więc jest bardzo duża.

 

Po przepracowanych 20 lat pracy otrzymujemy głodowe świadczenie emerytalne, za które nie da się przeżyć – pisze pani Zaremba.

 

Widoczne są dysproporcje niesprawiedliwości i dyskryminacja społeczna wśród opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy korzystają ze świadczenia w postaci emerytury zwanej EWK niższej niż 1406 zł, którzy sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wstępni i zstępni, gdyż nie ma odpowiednich regulacji prawnych i zmian do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. w świadczeniach rodzinnych, dającej równe i sprawiedliwe prawa opiekunom osób niepełnosprawnych od urodzenia, którzy nadal świadczą opiekę i pielęgnację nad swoimi dorosłymi już dziećmi niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. Brak regulacji prawnych wyklucza naszą grupę opiekunów na wcześniejszych emeryturach EWK z możliwości skorzystania z ustawy.

 

Konstytucja RP mówi, że wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ta zasada zawarta jest w art. 32 Konstytucji RP. Czujemy się zapomniane, niezauważone przez państwo polskie i ukarane za bardzo ciężką pracę, która jest niedostrzegana.

 

Co na to ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej?. Problem znamy, ale to nie nasz problem

 

Z odpowiedni z 9 maja 2017 udzielonej przez podsekretarza stanu w ministerstwie pracy pana Bartosza Marczuka wynika, że zmiany zaproponowane przez panią Zarembę mają charakter wybiórczy, bo obejmują tylko jedną grupę, tzw. emerytów EWK.

 

Ministerstwo wskazuje, że na system świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, który są nieaktywni zawodowo z uwagi na konieczność opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny składa się, poza świadczeniem pielęgnacyjnym, także specjalny zasiłek opiekuńczy przewidziany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłek dla opiekuna przewidziany w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.), do przyznawania którego stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2012 r., dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, które nie zostały objęte przedstawionymi przez projektodawców zmianami.

 

Oznacza to, że proponowane rozwiązanie nie obejmuje pełnego kręgu potencjalnych beneficjentów, jest fragmentaryczne i nie zapewnia systemowego rozwiązania kwestii uprawnienia osób pobierających emerytury i renty do świadczeń związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Ministerstwo pracy jest świadome problemu sporej różnicy między EWK a świadczeniem pielęgnacyjnym, ale tym zagadnieniem będzie się zajmować międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, który został powołany przez Panią Premier Beatę Szydło zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 89 z dnia 29 sierpnia 2016 roku.

 

Jednym słowem ministerstwo pracy umywa ręce od problemu, którym ma zająć się międzyresortowy zespół – zespół ma jednak już opracowany plan działania, ale w tym planie nie ma słowa o tzw. problemie z EWK.

 

Obecnie EWK pobiera 42 862 osoby, a zrównanie kwoty EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego wyniosłyby 229,6 mln zł rocznie.

 

Aktualizacja 14 maj 2017 - nagranie z posiedzenia senackiej komisji z 10 maja 2017