samochody taxi stoją na ulicy

Miasto nie chciało płacić za powrót matki do domu po odwiezieniu chorego dziecka do szkoły. Matka podała gminę do sądu i wygrała. Gmina musi zwrócić kobiecie 2000 zł i zawrzeć z nią umowę na refundację kosztów dowozu. Matkę w walce wsparł Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – pisze Gazeta Krakowska [*].

 

Pani Angelika Suśniak, mama 11 letniej niepełnosprawnej Gosi, codziennie dowozi córkę do szkoły własnym samochodem. Według magistrackich urzędników matce wystarczy zwrócić pieniądze tylko za dwa przejazdy, z dzieckiem do szkoły i z dzieckiem do domu, po lekcjach. Tymczasem pani Angelika domagała się zwrotów za cztery kursy, bo przecież po odwiezieniu córki musi samochodem wrócić do domu, a później jeszcze po nią przyjechać. Urzędnicy jednak zdania nie zmienili. Chcieli wypłacać matce po 7 zł zamiast 14 zł (za dwa przejazdy). Jako alternatywę proponowali opłacenie dowozu dziecka taksówką - w tym przypadku miasto płaci jednak 44,17 zł za przejazd jednego dziecka.

 

Innymi słowy gmina wolała dziennie wydać 30 zł więcej na wynajętą przez siebie taksówkę, niż zwrócić matce koszty dowozu dziecka własnym samochodem. Dlaczego zatem miasto nie chciało zapłacić matce niepełnosprawnego dziecka za cztery przejazdy?. Gmina tłumaczy to niejasnością przepisów.

 

Wedle urzędników, przepis przewiduje zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna w drodze do szkoły (art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy o systemie oświat) [**]. Zwrot przysługuje również w drodze powrotnej ucznia i jego opiekuna ze szkoły, nie natomiast za przebytą trasę samego opiekuna. Wprawdzie ustawodawca użył spójnika „oraz” wskazując, że gmina ma obowiązek „zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna” nie określił jednak, że zwrot ma nastąpić również w przypadku trasy przebytej przez samego opiekuna.

 

Matka podała gminę do sądu (wsparł ją Rzecznik Praw Obywatelskich) i wygrała. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia gmina miejska Kraków została zobowiązana do zawarcia z matką niepełnosprawnego dziecka umowy, zgodnie z którą zobowiąże się do zwrotu kosztów dojazdu jej oraz jej niepełnosprawnej córki do i ze szkoły łącznie za cztery przejazdy dziennie, czyli także za te, kiedy rodzic nie towarzyszy dziecku wracając do domu albo jadąc po nie do szkoły.

 

Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim to, że to mają być realne koszty. A w tym przypadku są to zarówno te, poniesione za dowóz dziecka do szkoły, jak i z powrotem do domu. Sąd przypomniał inną sytuację, kiedy to rodzice odwozili dziecko do internatu, po czym odbierali pociechę i przywozili na weekend do domu. Wtedy sąd uznał, że zwrot należy się również za drogę powrotną.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że problem refundacji za dowożenie dzieci do szkół dotyczy wielu rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Gmina w sposób rzeczywisty i skuteczny realizuje ustawowy obowiązek organizowania transportu osób niepełnosprawnych do odpowiednich placówek, nie jest wystarczający zwrot kosztów jedynie za przejazdy, podczas których rodzic pełni funkcję opiekuna ucznia, tak jak w drodze do i ze szkoły z dzieckiem. W omawianym przypadku skuteczna jego realizacja powinna się przejawiać m.in. w pełnej refundacji wydatków ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci do placówek edukacyjnych.

 

[*] PAULINA PIOTROWSKA , BARTOSZ DYBAŁA, Kraków. Matka chorej dziewczynki wygrała z miastem, Gazeta Krakowska z 13 lipca 2017

 

[**] Należy mieć na uwadze, że z dniem 1 września 2017 roku przestaną obowiązywać przepisy ustawy o systemie oświaty, natomiast wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Konieczne jest więc podkreślenie, że w nowym stanie prawnym obowiązki w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół zostały określone w przepisie art. 39 ust. 4 wskazanej ustawy. Zgodnie z punktem 3 tego przepisu regulacja zasad zwrotu kosztów dojazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice dziecka jest tożsama z tą obowiązującą aktualnie ustawą, co oznacza, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2017 r. sytuacja prawna nie ulega zmianie.

 

[***] rpo.gov.pl z 12 lipca 2017