100PLN w banknocie

 

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy m.in. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada liczne zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Projekt datowany jest na 6 lipca 2017 i dotyczyłby rozliczeń już za rok 2017.

 

Resort pracy przedstawił trzy propozycje odnośnie zmian w uldze rehabilitacyjnej:

1. możliwość odliczenia wydatków na samochód, który mógłby być wykorzystywany do innych celów niż tylko na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
2. podniesienie kwoty dochodu (12 krotność kwoty renty socjalnej), jaką może osiągnąć osoba niepełnosprawna, aby mający ją na utrzymaniu opiekun mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
3. możliwość odliczenia kosztów utrzymania psa asystującego wszystkim niepełnosprawnym, którzy takiego psa posiadają;

 

AD 1.

Obecnie osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność), mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. 

 

Po zmianach z możliwości odliczenia wydatków na samochód mogliby skorzystać wszyscy niepełnosprawni (nie tylko tzw. I czy II grupa inwalidzka). Ponadto istniałaby możliwość odliczenia od dochodu nie tylko wydatków na cele rehabilitacyjne, ale też związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych jak np. dojazd do lekarza, do sklepu itp. W ustawie i PIT wykreślony byłby zapis mówiący, że na żądanie organu podatkowego podatnik musi okazać „dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

 

AD2.

Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, jeśli dochód niepełnosprawnego w ciągu roku nie przekracza 9120 zł.

 

Po zmianie resort finansów proponuje, aby dochód niepełnosprawnego obliczać jako 12 krotność renty socjalnej. Oznaczałoby to podniesienie dochodu do 10080 zł w 2017 roku (12 x 840 zł).

 

Ponadto proponuje się, aby do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie wliczać alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci: małoletnich (1), bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (2), do ukończenia 25 roku  życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie (3). Wyłączenie tego rodzaju dochodu z limitu nie będzie już ograniczać możliwości stosowania przez rodzica ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na rzecz niepełnosprawnego dziecka. 

 

AD 3.

Obecnie z ulgi na utrzymanie psa asystującego może skorzystać niepełnosprawny zaliczony do I lub II grupy inwalidztwa.

 

Po zmianach z ulgi rehabilitacyjnej mogliby skorzystać wszyscy niepełnosprawni mający na utrzymaniu psa przewodnika. Limit pozostałby bez zmian i wynosiłby 2280 zł rocznie.

 

Z propozycją rozszerzenia ulgi wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wystąpieniach zwrócono uwagę, na nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych także mających na utrzymaniu psy asystujące, do których zalicza się także psy sygnalizujące. Zgadzając się z przedstawioną argumentacją zasadne jest rozszerzenie przedmiotowego odliczenia na wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego. 

 

Proponowane zmiany dotyczyłyby okresu już od 1 stycznia 2017 roku. 

 

Równie ważną propozycją jest dodanie nowego zwolnienia obejmującego świadczenia uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (dodawany pkt 90b w ustawie o PIT).

 

Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez złagodzenie objawów choroby, eliminowanie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych. Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne. 


Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1347, z późn. zm.) świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

 

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują m.in.:
✓ świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
✓ świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
✓ opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
✓ rehabilitację.

 

Opieka paliatywna wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, w tym spoza medycyny. Oprócz bowiem opieki świadczonej przez lekarzy i pielęgniarki, istotną rolę w procesie leczenia chorego w tej fazie choroby odgrywa opieka psychologiczna oraz rehabilitacja. Dlatego też dodawany przepis obejmuje wszystkie osoby fizyczne, które uzyskały świadczenie w postaci nieodpłatnego udziału w przedmiotowych szkoleniach.


Przepis ten obejmuje świadczenia, które trzykrotnie były przedmiotem wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.


Pierwsze rozporządzenie wydane w 2011 r. obejmowało świadczenia uzyskane w latach 2010-2012, drugie dotyczyło świadczeń z okresu 2014-2015. Ostatnie rozporządzenie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej (Dz. U. poz. 2061) obejmowało świadczenia uzyskane w latach 2015-2016.

 

Jak stanowi art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Skoro zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego dla tych świadczeń są stale aktualne, zasadne jest wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego obejmującego ww. świadczenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jednocześnie proponuje się, aby przepis ten miał zastosowanie do świadczeń uzyskanych z tego tytułu od dnia 1 stycznia 2017 r., bowiem ostatnie rozporządzenie obejmuje świadczenia uzyskane do końca 2016 r.

 

Aktualizacja 18 lipiec 2017

Zainteresowani procesem legislacji i konsultacji ws. wyżej opisanej mogą śledzić projekt nowelizacji pod adresem

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402/katalog/12445384

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [Numer z wykazu: UA31]

Projekt nowelizacji - plik PDF strona 30 i 31 [LINK]