Chodnik po którym porusza się niewidomy z laską

Osoby mające na utrzymaniu psa asystenta nie skorzystają z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli pies nie posiada stosownego certyfikatu potwierdzającego, że jest psem asystentem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku w listopadzie 2014 roku zakwestionował rozliczenie małżonków za 2013 roku w odniesieniu do ulgi rehabilitacyjnej na psa asystującego.

 

Bezspornym jest to, że osoby niewidome i niedowidzące I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą od dochodu odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego w kwocie do 2280zł. W toku postępowania okazało się, że jeden z małżonków co prawda ma orzeczoną niepełnosprawność ze względu na narząd wzroku, ale nie przedstawił certyfikatu potwierdzającego, że pies ten ma status psa asystującego, zatem nie mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na psa asystenta.

 

Broszura podatkowa ministerstwa finansów to marne źródło informacji

Od decyzji dyrektora izby skarbowej podatnicy odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Małżeństwo wskazało, że przy odliczaniu wydatków na psa asystującego kierowali się informacjami zawartymi w broszurze ministerstwa finansów, a ta nic nie wspomina o tym, że pies musi posiadać certyfikat, wystarczy że pies jest szkolony.

 

WSA nie zgodził się z argumentami podatników. Zdaniem sądu warunkiem obligatoryjnym do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest przedstawienie certyfikatu psa asystenta, czego podatnik nie zrobił, zatem postanowienie dyrektora izby skarbowej było słuszne.

 

Certyfikat to warunek obligatoryjny

Małżonkowie odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten stwierdził, że aby odliczyć wydatki na psa asystenta, pies musi posiadać stosowny certyfikat. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołują się na definicję psa asystującego zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tzw. ustawa o rehabilitacji).

 

W art. 2 ust 11. ustawy o rehabilitacji pies asystent to odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Z kolei art. 20b. 1. wskazuje, że status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

 

Podsumowanie

Osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa  mogą odliczyć koszty utrzymania psa asystenta w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. Warunkiem odliczenia - oprócz posiadania dokumentów potwierdzających utrzymanie psa (np. zakup karmy, wizyty u weterynarza) - jest to, aby pies asystent posiadał certyfikat. Taki certyfikat wydaje podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego. Rejestr takich podmiotów prowadzi Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Wyrok NSA sygn. Akt. II FSK 2040/15 z 8 września 2017, wyrok jest prawomocny