Gmina ma obowiązek zapewnić organizację transportu niepełnosprawnego ucznia do szkoły w innym mieście, która zapewni mu odpowiednie warunki rozwoju, wskazał 27 października 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

 

Niepełnosprawny chłopiec uczęszczał do gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku. Decyzją rodziców, po konfliktach z rówieśnikami, do których dochodziło w szkole, został przeniesiony do Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie, w którym działa gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.


Gmina Lipsk nie pokrywa kosztów tych dojazdów, ani nie organizuje dowozu ucznia. Rodzice zaskarżyli odmowę finansowania dowozu do sądu, a do sprawy przyłączył się Rzecznik Praw Dziecka.


W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, władze tej gminy zastosowały jednak błędną wykładnię. Rzecznik uważa bowiem, że to do rodziców należy wybór szkoły, a skoro dziecko nie mogło odnaleźć się w szkole w Lipsku, to mieli prawo szkołę zmienić.

 

W toku postępowania okazało się, że szkoła w Augustowie lepiej spełnia realizację obowiązków wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego chłopca. Ponadto kontrola w szkole w Lipsku wykazała, iż nie jest tam zatrudniony nauczyciel z kwalifikacjami do pracy z takim uczniem. Co prawda szkoła twierdziła, jeżeli będzie taka potrzeba, zatrudni go.


Mimo wszystko rodzice uznali, że szkoła w Augustowie lepiej nadaje się dla ich dziecka, bo tam czuje się ono swobodnie, ma wsparcie nauczycieli, a konflikty między uczniami rozwiązywane są od razu.


Transport lub zwrot kosztów za bilet
Rodzice niepełnosprawnego dziecka oczekują, że gmina zorganizuje transport do Augustowa lub przynajmniej zwróci koszty zakupu biletu miesięcznego na środki komunikacji publicznej. Jak zostanie to rozwiązane leży wyłącznie w gestii stron:

 

Czy będzie to zwrot kosztów dowozu, czy zwrot kosztów biletów, czy szkoła w Lipsku to zorganizuje we własnym zakresie, jest to kwestia do uzgodnienia, stąd też sąd nie może tego przesądzać” - wskazał WSA w Białymstoku.

 

// WSA Białystok syg. Akt II SA/Bk 270/17, 27 październik 2017 (wyrok jest nieprawomocny, każdej ze stron przysługuje kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego).