Pobierający rentę rolniczą wypadkową nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku.

 

Mężczyzna pobierający rentę rolniczą wypadkową i opiekujący się niepełnosprawnym synem złożył do Wójta wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego. Wójt odmówił wypłaty świadczenia z uwagi na ustalone wobec wnioskodawcy prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie pracy na umowę zlecenie. Ponadto że warunkiem nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest całkowita rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania takiej opieki. Nadto zgodnie z art. 17 ust 5 lit a cyt. ustawy, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo, między innymi - do renty.

 

Odmowną decyzję Wójta podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Mężczyzna odwołał się zatem do WSA w Gdańsku argumentując, że jest po rozwodzie i sam całodobowo opiekuje się trójką dzieci. Wyjaśnił, iż jego dochody są niskie, a matka dzieci nie płaci mu alimentów.

 

WSA w Gdańsku stwierdził, że skarga mężczyzny jest bezzasadna. Ojciec opiekuje się niepełnosprawnym synem, który to syn ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale bez przyznanego stopnia niepełnosprawności. Jednocześnie mężczyzna od 1997 roku pobiera rentę rolniczą wypadkową w kwocie 1298,54 zł brutto miesięcznie oraz dodatkowo wykonuje pracę na umowę zlecenie z której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 654 zł brutto miesięcznie.

 

Pobieranie renty rolniczej oraz fakt pracy na umowę zlecenia wyklucza przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, ocenił WSA w Gdańsku.

 

// Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 634/17 z 9 listopada 2017 roku. Wyrok jest nieprawomocny i przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zważywszy jednak na okoliczności sprawy i jasne przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, pracujący ojciec, który jednocześnie pobiera rentę rolniczą, nie ma szans na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego.