banknoty polskie

To już pewne. W uldze rehabilitacyjnej zaszły ogromne i pozytywne zmiany. Chodzi o możliwość odliczenia wydatków na psa asystenta, używanie samochodu oraz podniesienie kwoty dochodu jaką może osiągnąć osoba niepełnosprawna.

 

Na początku lipca 2017 roku resort finansów przedstawił bardzo korzystne zmiany podatkowe ujęte w uldze rehabilitacyjnej (MF: szykują się spore zmiany w uldze rehabilitacyjnej, nie-pelnosprawni.pl z 17 lipca 2017). Wydawały się one tak korzystne, że aż nierealne. Jednak 27 listopada 2017 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o podatku dochodowym (PIT), które wprowadziły w życie te korzystne zmiany. [*]

 

Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje:
1. możliwość odliczenia wydatków na samochód, który mógłby być wykorzystywany do innych celów niż tylko na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
2. podniesienie kwoty dochodu jaką może osiągnąć osoba niepełnosprawna, aby mający ją na utrzymaniu opiekun mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (z 9120 zł do 10 080zł).
3. możliwość odliczenia kosztów utrzymania psa asystującego wszystkim niepełnosprawnym, którzy takiego psa posiadają;

AD 1.
Tak było do 31 grudnia 2016

Według starych przepisów osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność), mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. 


Tak jest od 1 stycznia 2017 
Po zmianach z możliwości odliczenia wydatków na samochód mogą skorzystać wszyscy niepełnosprawni zaliczeni do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (w tym oczywiście posiadający tzw. III grupę inwalidzką). Z ustawy został wykreślony zapis mówiący, że na żądanie organu podatkowego podatnik musi okazać „dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.


Nowe brzmienie przepisu:
używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł”.


Oznacza to, że można odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie samochodu używanego na co dzień, np. jazda do sklepu, a nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Co ciekawe, z nowych przepisów wynika, że nie trzeba posiadać żadnych dokumentów potwierdzających używanie samochodu, np. faktur za paliwo czy od mechanika, wystarczy sam fakt posiadania samochodu i stosownego orzeczenia o niepełnosprawności. Warto jednak mieć jakieś dokumenty, bo urząd skarbowy ma prawo skontrolować czy mogliśmy skorzystać z odliczenia i to my jesteśmy zobowiązani do udowodnienia (!!!), że odliczenie było zgodne z prawem.

 

AD2.
Tak było do 31 grudnia 2016
Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, jeśli dochód niepełnosprawnego w ciągu roku nie przekracza 9120 zł (do tej kwoty wliczano również alimenty na dziecko).


Tak jest od 1 stycznia 2017 
Padła propozycja, aby dochód niepełnosprawnego obliczać jako 12 krotność renty socjalnej (10 080 zł w 2017 roku tj. 12 x 840 zł). Ostatecznie faktycznie podniesiono omawianą kwotę do 10 080 zł, ale jest ona ustalona na sztywno (wysokość tej kwoty zapewne będzie funkcjonować przez wiele lat).

 

Ważne – do kwoty 10 080 zł nie są wliczane alimenty na dziecko.


Z odliczeń od dochodu (np. wydatki na auta, naprawę wózka itp.) mogą skorzystać podatnicy, na  których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

 

AD 3.
Tak było do 31 grudnia 2016
Z ulgi na utrzymanie psa asystującego może skorzystać niepełnosprawny zaliczony do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa.


Tak jest od 1 stycznia 2017 
Według nowych przepisów z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą wszyscy niepełnosprawni mający na utrzymaniu psa asystenta. Limit pozostał bez zmian i wynosi 2280 zł rocznie.


WAŻNE – aby móc odliczyć koszty utrzymania psa asystenta, pies musi posiadać certyfikat psa asystenta (NSA: Pies asystent bez certyfikatu nie skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej w PIT, nie-pelnosprawni.pl z 27 września 2017).


Powyższe zmiany dotyczą wydatków poniesionych od 1 stycznia 2017 roku. Zatem składając rozliczenie podatkowe (do 30 kwietnia 2018) za rok 2017 można odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystenta, samochodu, a także utrzymanie osoby niepełnosprawnej, jeśli jej dochód nie przekracza 10 080zł.

 

[*] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - DZ.U. 2017 poz. 2175