na zdjęciu widać kawałek kalkulatora i monety ściśnięte suwmiarką

Dochodem osoby niepełnosprawnej na potrzeby ustawy podatkowej są wszystkie dochody uzyskane przez tą osobę w tym również te zwolnione z podatku, jak np. zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Wyjątkiem są alimenty, których nie wlicza się do dochodu, wyjaśnia ministerstwo finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

20 grudnia 2017 roku pani posłanka Izabela Leszczyna zwróciła uwagę na kwotę dochodu niepełnosprawnego, którego przekroczenie uniemożliwia opiekunowi osoby niepełnosprawnej na odliczenie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 

Obecnie z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł (tu pani poseł posługuje się już nieaktualną kwotą, nawet w chwili pisania zapytania do resortu finansów).


Renta socjalna otrzymywana przez osobę niepełnosprawną niezdolną do pracy, po ukończeniu 18. roku życia, która jest jedynym źródłem dochodu osoby niepełnosprawnej zazwyczaj nie powoduje przekroczenia ww. progu. W obliczeniu dochodu osoby niepełnosprawnej w celu odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przez opiekunów bierze się jednak pod uwagę otrzymywany przez osobę niepełnosprawną zasiłek pielęgnacyjny, co w większości przypadków powoduje przekroczenie kwoty 9.120 zł i uniemożliwia opiekunowi skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.

 

Pani posłanka chciała wiedzieć, czy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić przepis, dzięki któremu zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany przez osobę niepełnosprawną nie będzie wliczany do jej dochodu rocznego, co umożliwi opiekunom osób niepełnosprawnych skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej?.

 

Podsumowanie: TL;TR
- Renta socjalna + zasiłek to kwota 11 718,70 zł w 2017 roku i jest wyższa niż 10 080zł. To sprawia, że opiekun mający na utrzymaniu niepełnosprawnego nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej,
- alimenty na dziecko nie są wliczane do dochodu,
- ministerstwo finansów nie planuje żadnych zmian w tym zakresie.

 

Dochód: zasiłek pielęgnacyjny się wlicza, a alimenty już nie

Ministerstwo wyjaśnia, że z ulgi na cele rehabilitacyjne może korzystać osoba niepełnosprawna, która poniosła takie wydatki, bądź osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dotyczy poniesiony przez podatnika wydatek. Zamknięty katalog wydatków zawiera art. 26 ust. 7a ustawy. Ponadto resort wyjaśnia, że kwota dochodu niepełnosprawnego wzrosła z 9120 zł do 10 080zł i ma zastosowanie od dochodu za 2017 rok.

 

Na podstawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie wlicza się kwoty alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, czyli dzieci:


- małoletnich,
- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do ukończenia 25 życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Wysokość dochodu za 2017 r. z tytułu renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego (łącznie 11 718,70 zł, z czego renta wyniosła 9 882,70 zł, a zasiłek pielęgnacyjny - 1836 zł) jest większy niż 10 080zł i nie można uznać, że osoba niepełnosprawna, której dochód przekroczył 10 080 zł pozostaje na utrzymaniu podatnika. W takiej sytuacji podatnik, który poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej oraz wydatki związane z ułatwieniem tej osobie wykonywania czynności życiowych, nie ma prawa do odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne.

 

Jednocześnie ministerstwo informuje, że obecnie nie są prowadzone prace w kierunku wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego z dochodu osoby niepełnosprawnej branego pod uwagę przy ustalaniu czy osoba ta pozostaje czy też nie pozostaje na utrzymaniu podatnika.

 

Dlaczego wydatki ma odliczać opiekun a nie niepełnosprawny?

Zapewne z ciekawości każdy zadaje sobie pytanie, dlaczego to opiekun ma odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne, a nie sam niepełnosprawny skoro ma jakiś dochód?. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze.

 

Łatwo sobie wyobrazić sytuację, że należy zaadoptować dom dla osoby niepełnosprawnej. Taka adaptacja czasem jest droga i można ją odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w całości. Załóżmy, że koszt adaptacji to 30 tys. zł. Dochód niepełnosprawnego to 11 tys. zł z hakiem, a np. zamożnego ojca to 120 tys. zł. Komu zatem bardziej opłacałoby się odliczyć 30 tys. zł w zeznaniu podatkowym – temu co ma 11 tys. zł dochodu czy temu co ma 120 tys. zł?.

 

// Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Odpowiedź na interpelację nr 18272 w sprawie ulgi rehabilitacyjnej dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Paweł Gruza
Warszawa, 12 stycznia 2018 r.