Za wydatki na użytkowanie samochodu można uznać nie tylko zakup paliwa do tego pojazdu, ale również wizyty u mechanika czy zakup polisy OC – wynika z odpowiedzi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 5 stycznia 2017 r. Jest ona jednocześnie właścicielem samochodu osobowego, który wykorzystywała m.in. w celu dojazdu na turnusy rehabilitacyjne (na które to została skierowana przez lekarza neurologa). Zainteresowana posiada zarówno skierowanie na turnusy jak i zaświadczenia o przebytej rehabilitacji.

 

Nadto wnioskodawczyni korzystała z zabiegów rehabilitacyjnych, na co posiada skierowania od lekarzy prowadzących oraz fakturę za odbyte zabiegi. Również na te zabiegi zainteresowana dojeżdżała własnym samochodem.

 

Na posiadany samochód wnioskodawczyni ponosiła szereg wydatków, takich jak ubezpieczenie OC oraz pozostałe wydatki wynikające z niezbędnych napraw, zakupu i wymiany części: amortyzatorów, tarcz i klocków hamulcowych, filtrów oleju i powietrza, płynu hamulcowego, wymiany opon, sprawdzenie stanu technicznego samochodu. Koszty te są odpowiednio udokumentowane.

 

Wszystkie wydatki (w tym związane z rehabilitacją) wnioskodawczyni ponosiła z własnych środków. Podatniczka zadała pytanie, czy w rocznym PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć zarówno wydatki związane z odbytą rehabilitacją jak i ponoszone na samochód wykorzystany do dojazdów na tę rehabilitację?.

 

2280 zł na turnus i użytkowanie auta to dwa osobne limity

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione m. in. na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

 

Należy również wyjaśnić, że pod pojęciem wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC

 

Zaznaczyć należy, że określona w ustawie kwota 2.280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona tytułem poniesienia ww. wydatków. Użycie przez ustawodawcę, przy określaniu wielkości limitu, wyrażenia „w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 280 zł” wskazuje, że wysokość odliczenia uzależniona jest od intensywności (częstości) używania samochodu. 


Wskazany przez ustawodawcę limit 2.280 zł dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego będącego własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej. Kwota 2.280 zł nie jest bowiem odliczeniem z tytułu bycia osobą niepełnosprawną, lecz z tytułu używania samochodu osobowego będącego własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej. Kwota ta jest wyłącznie limitem, powyżej którego wydatki poniesione na korzystanie z samochodu nie podlegają odliczeniu. 

 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będąca osobą niepełnosprawną, posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w sytuacji, gdy dojeżdżała na turnus rehabilitacyjny oraz zajęcia fizjoterapii w celu odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza, jeżeli wydatki związane z dojazdem na turnus rehabilitacyjny nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone Wnioskodawczyni w jakiejkolwiek formie, może odliczyć od dochodu osiągniętego za 2017 r. – na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność Wnioskodawczyni, w ramach obowiązującego limitu 2.280 zł. 

 

Podsumowanie

Z odpowiedzi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że jeśli niepełnosprawny dojeżdża własnym samochodem na opłaconą przez siebie rehabilitację to może odliczyć w zeznaniu podatkowym zarówno dojazd (do kwoty 2280 zł) i osobno rehabilitację, również do kwoty 2280 zł. Ponadto wydatki związane z użytkowaniem samochodu to nie tylko zakup paliwa, ale również wizyty u mechanika czy zakup polisy OC.

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP3-3.4011.505.2017.1.JK3 z 9 stycznia 2018.