Rodzic nie skorzysta z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawne dziecko, jeśli to zawarło związek małżeński. Tak wynika z odpowiedzi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Opis sprawy

9 października 1981 r. urodził się syn Wnioskodawcy. Od urodzenia cierpiał na schorzenia stawów biodrowych. W okresie od drugiego do czternastego roku życia syn z małymi przerwami przebywał w szpitalu, gdzie przeszedł sześć operacji na prawym i lewym biodrze. Jako dwuletnie dziecko miał naciągane kości obu nóżek, przez kilka miesięcy leżał na wyciągu. Po operacjach leżał w gipsie po kilka miesięcy, w tym okresie robiły się bardzo bolesne odparzenia i rany. Po operacjach syn przebywał również w kilku ośrodkach rehabilitacyjnych. Taki tryb życia znacznie utrudniał naukę i pomimo przyznanego indywidualnego toku nauczania syn miał duże zaległości w nauce, co uniemożliwiło zdobycie lepszego wykształcenia. Syn ukończył Szkołę Zawodową Specjalną. Do tej pory utyka i ma duże problemy z chodzeniem. Nie ma możliwości przebycia trasy dłuższej niż jeden kilometr, gdyż ból mocno się nasila. Lekarze zalecili unikanie wysiłku i wszelkiego rodzaju prac wymagających chodzenia bądź przyjmowania pozycji stojącej. Niezastosowanie się do zaleceń grozi trwałym kalectwem i koniecznością korzystania z wózka inwalidzkiego. Syn musi często zmieniać pozycję, gdyż pozostawanie w jednej przez dłuższy czas również nasila dolegliwości bólowe. Syn jest pod stałą kontrolą i opieką lekarzy chirurgów-ortopedów.

 

W 1997 r. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przyznała synowi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym na czas nieokreślony. Orzeczenie to potwierdza, iż niepełnosprawność trwa od dzieciństwa i ma charakter stały. Z uwagi na niepełnosprawność syna i konieczność świadczenia opieki nad nim oraz pomocy materialnej, Wnioskodawca korzystał od wielu lat z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym, przysługującej na niepełnosprawne dziecko. 2 lutego 2013 r. syn zawarł związek małżeński. Z małżeństwa tego urodziła się córka. Po narodzinach dziecka, synowa przez okres jednego roku pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 1000 zł. Po tym okresie synowa nie podjęła pracy ze względu na poważną chorobę dziecka. Wnuczka urodziła się ze zrośniętym przełykiem co uniemożliwiało samodzielne oddychanie i przełykanie. Kilkanaście godzin po urodzeniu wnuczka musiała przejść poważną operację w Szpitalu Dziecięcym, która uratowała jej życie. Do chwili obecnej dziecko wymaga szczególnej opieki zdrowotnej, co również generuje dodatkowe koszty utrzymania. 

 

Muszę finansowo pomagać synowi

W związku z niskim dochodem syn i synowa pobierają zasiłek 500+ na dziecko, jednakże innych dochodów synowa nie osiąga. Syn od kilku lat pracuje w zakładzie pracy chronionej na stanowisku stróża. Z pracy osiąga dochód w wysokości 1500 zł netto miesięcznie. Poza dochodem z pracy otrzymuje również rentę socjalną oraz zasiłek opiekuńczy. Innych dochodów rodzina ta nie posiada w związku z czym razem z żoną Wnioskodawca wspiera finansowo syna i jego rodzinę. Pozostając we wspólnym gospodarstwie domowym Wnioskodawca pokrywa opłaty za media (gaz, prąd, wodę), a także węgiel i drewno na opał, wywóz nieczystości, śmieci oraz inne wydatki związane z gospodarstwem domowym. Z własnych funduszy Wnioskodawca pokrywa również wszelkie wydatki remontowe, m.in. wymiana okien oraz instalacji C.O. Wnioskodawca pokrywa również koszty utrzymania i naprawy samochodu. Ze względu na trudną sytuację finansową syna i jego rodziny wspiera go również w trudniejszych momentach nieregularnymi kwotami pieniężnymi w wysokości ok. 400-500 zł cztery do pięciu razy w roku. Pomimo zawarcia związku małżeńskiego przez syna, Wnioskodawca nadal pomaga mu materialnie i w pewien sposób opiekuje się nim i jego rodziną. 

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: 
Czy pomimo zawarcia związku małżeńskiego przez niepełnosprawnego, pełnoletniego syna Wnioskodawca może korzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym?.

 

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo zawarcia przez jego syna związku małżeńskiego nadal przysługuje mu ulga prorodzinna na dorosłe niepełnosprawne dziecko o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Krio) to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek alimentacyjny utrzymania syna, z którego to obowiązku wywiązuje się nieprzerwanie od narodzin syna do chwili obecnej. W prawdzie na podstawie art. 27 Krio małżonkowie są obowiązani wspierać się finansowo, jednak przepis ten nie wyłącza obowiązku o którym mowa w art. 133 Krio. Z uwagi na niepełnosprawność syna Wnioskodawca pomaga również, w razie potrzeby w codziennych czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

 

Przepis art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że ulga prorodzinna na dorosłe niepełnosprawne dziecko przysługuje podatnikowi w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. W związku z faktem udzielania pomocy synowi w sposób opisany powyżej, Wnioskodawca uważa, że wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego wobec syna i będzie go wspierał aż do śmierci, w związku z czym nadal przysługuje Wnioskodawcy ulga prorodzinna. Wnioskodawca uważa, iż ulga ta nie powinna być uwarunkowana stanem cywilnym niepełnosprawnego dziecka. Podejście takie narusza podstawowe prawa konstytucyjne Wnioskodawcy i jego syna. Limituje bowiem prawo do korzystania ze świadczeń państwowych w zależności od zmiany stanu cywilnego, a nie od zmiany warunków bytowych czy zdrowotnych syna. Z powodu zawarcia związku małżeńskiego przez syna Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił Wnioskodawcy prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej i nakazał złożenie korekty zeznania za rok 2014, tak też Wnioskodawca uczynił. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w sprawie, dotyczącej rozliczenia rocznego i korekty za rok 2014 oraz lata następne aż do śmierci. 

 

Związek małżeński wyklucza ulgę prorodzinną

W wydanej podatkowej interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania


W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej z uwagi na istnienie przesłanki wykluczającej zastosowanie tej ulgi, wskazanej w art. 27f ust. 2c pkt 2 powołanej ustawy, tj. wstąpienie syna w związek małżeński. Zgodnie z wolą ustawodawcy ww. odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Fakt, że Wnioskodawca opiekuje się i utrzymuje niepełnosprawnego syna, który z nim zamieszkuje i któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny nie jest warunkiem wystarczającym aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Jak wspomniano powyżej zastosowanie ww. ulgi jest możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niespełnienie wszystkich przesłanek wymaganych do zastosowania ww. ulgi powoduje, że Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej. 

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Interpretacja Indywidualna sygn. 0111-KDIB2-3.4011.320.2017.2.PB, 23 luty 2018