Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na petycję wyłącza możliwość zmiany przepisów w taki sposób, aby jednocześnie pracować i pobierać świadczenie pielęgnacyjne.


11 listopada 2017 roku Instytut Spraw Obywatelskich złożył petycję do resortu rodziny i polityki społecznej ws. zniesienia zakazu dorabiania przez opiekunów, którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Petycję podpisało 13,5 tys. osób.

 

Albo świadczenie albo praca

1 marca 2018 resort rodziny ustosunkował się do wspomnianej petycji w sposób negatywny. Ministerstwo przypomniało, że aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne (obecnie 1477 zł) lub specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), jednym z podstawowych warunków jest rezygnacja lub niepodejmowanie pracy zarobkowej przez opiekuna w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

W związku z powyższym, osobom aktywnym zawodowo świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdyż byłoby to sprzeczne z celem tych świadczeń, którym jest częściowa rekompensata konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

// Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Rodzinnej, Olgierd Podgórski, dyrektor w/w departamentu, 1 marzec 2018