do autobusu szkolnego wchodzą dzieci

Senat przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, dzięki któremu uporządkowane zostaną przepisy regulujące zasady zwrotu kosztów za dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły, a rodzice będą mogli liczyć na realny zwrot kosztów transportu. Do tej pory koszty w poszczególnych gminach zwraca się w różnej wysokości, niekiedy dalekiej od rzeczywistych - pisze Rzeczpospolita.

 

Według nowych przepisów minister edukacji narodowej rozporządzeniem będzie określał kryteria obowiązujące w ustalaniu zasad rozliczania kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna do szkoły lub przedszkola. Rozliczenie kosztów będzie uwzględniało rodzaj niepełnosprawności, odległość miejsca zamieszkania od szkoły, miejsce pracy opiekuna i środek transportu.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gminy mają obowiązek zapewnić niepełnosprawnym dzieciom transport do placówki oświatowej, lub zwrócić koszty takich przejazdów rodzicom, którzy robią to samodzielnie. Przepisy nie przewidują niestety kryteriów określania wysokości tego zwrotu, przez co w poszczególnych gminach koszty dowozu zwraca się w różnej wysokości, niekiedy odbiegającej od rzeczywistych.

 

Projekt ma na celu dostosowanie prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2017 roku (S 1/17). Wtedy to TK zaproponował, aby minister oświaty określał kryteria ustalania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola. Mają one uwzględniać szereg czynników wpływających na ich realną wycenę, tzn. gminy powinny brać pod uwagę wiele sytuacji, np. gdy opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, a inaczej w przypadku, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić, wydłużyć trasę jego przejazdu, albo wyruszyć wcześniej w osobną podróż z domu do szkoły. Powinno również brać się pod uwagę rodzaj pojazdu wykorzystywanego do transportu. Gminy powinny także brać pod uwagę sytuacje, że dziecko zostaje dowożone do szkoły przez inną osobę, niż rodzic - co może podwyższyć koszt przejazdów. Możliwe również powinno być refundowanie kosztów przystosowania pojazdów do transportu niepełnosprawnego dziecka - pisze gazeta.

 

Dowóz to 4 przejazdy a nie 2

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, czy gmina ma zwracać pieniądze za dwa kursy dziennie, czy cztery. Gminy uważają, że dowóz należy rozumieć jako dowóz dziecka do szkoły i jego powrót do domu – czyli 2 przejazdy. Z Kolei rodzice/opiekunowie za dowóz rozumieją dowiezienie dziecka do szkoły, powrót opiekuna do domu, przyjazd opiekuna po dziecko do szkoły i wspólny powrót dziecka i opiekuna do domu – co daje 4 przejazdy.

 

Na tym polu często między rodzicami a gminą dochodzi do nieporozumień, które muszą rozstrzygać sądy administracyjne [Krakowski sąd: gmina ma zwracać koszty dowozu niepełnosprawnego dziecka do i ze szkoły, nie-pelnosprawni.pl z 14 lutego 2018].

 

Po zmianie prawa ma być już wszystko jasne. Gazeta informuje, że rozporządzenie ma rozwiać wątpliwości odnośnie kosztów powrotu opiekuna po dowiezieniu dziecka - nowe przepisy mają to uwzględniać, a gmina będzie zobowiązana do zwrotu za cztery, a nie za dwa kursy. O taką zmianę zabiegał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. 

 

// Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe wraz z uzasadnieniem, druk nr 761 z 16 marca 2018 [LINK, PDF]

// Katarzyna Wójcik, Zasady zwrotu kosztów za dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły, Rzeczpospolita z 27 marca 2018