money polish

18 października 2017 na ręce marszałka Sejmu został złożony poselski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, który zakłada podniesienie progu dochodowego, od którego jest zawieszane świadczenie dla rencistów socjalnych do poziomu 130 proc. średniej krajowej w skali miesiąca. Pod koniec marca 2018 poznaliśmy zdanie strony rządowej na proponowane zmiany [*].

 

Projekt nowelizacji zakłada, że artykuł 10 ust. 6 ustawy o rencie socjalnej otrzyma następujące brzmienie:

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa w ustępach 1-5a w łącznej kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych”. [Od 2018 roku dorobisz do renty socjalnej 130% średniej krajowej?, nie-pelnosprawni.pl, 3 listopad 2017

 

Trzeba aktywizować niepełnosprawnych, ale w granicach rozsądku

Zdaniem projektodawców należy wspierać aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych tam, gdzie jest ona możliwa, gdyż praca jest niezwykle ważną formą rehabilitacji. Obecnie w Polsce tylko 23,4% osób z niepełnosprawnością jest zatrudnionych — dla porównania wskaźnik ten w Szwajcarii wynosi 67%. Oprócz niskiego wskaźnika zatrudnienia istotny jest też fakt uzyskiwania przez osoby niepełnosprawne niskiego wynagrodzenia – większość ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnością dotyczy prac prostych, czyli sprzątania czy stróżowania. Dlatego osoby niepełnosprawne łączą przychody socjalne (renty i zasiłki) z przychodami z prób podjęcia niskopłatnej aktywności zawodowej.

 

Projektodawcy porównują sytuację dwóch grup — rencistów socjalnych, których niepełnosprawność powstała między dzieciństwem a wiekiem aktywności zawodowej i rencistów z tytułu niezdolności do pracy, których niepełnosprawność powstała, gdy byli już aktywni zawodowo i posiadali odprowadzone składki na ubezpieczenie rentowe, wskazując, że sytuacja tych pierwszych na rynku pracy jest trudniejsza. Nie kwestionując prawa do wyższych świadczeń pobieranych przez tzw. rencistów składkowych, projektodawcy wskazują na złą sytuację materialną rencistów socjalnych oraz postulują stworzenie osobom niepełnosprawnym rynku pracy, na którym mogliby oni godnie zarabiać lub pozwolić na łączenie niskich dochodów z pracy ze wsparciem socjalnym.

 

ZUS musiałby wydać 8000 zł na listy polecone

Poselski projekt ustawy nie przewiduje zmniejszenia wysokości wypłacanej renty socjalnej przy przekroczeniu progu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do chwili osiągnięcia progu 130% tej kwoty, renta socjalna, w opinii projektodawców, powinna być wypłacana w całości.


W okresie od stycznia do września 2017 r. przeciętna miesięczna liczba zawieszonych rent socjalnych wyniosła — 1,8 tys. (łącznie z rentami wypłacanymi przez komórki realizujące umowy międzynarodowe), a łączna kwota zawieszonych rent socjalnych wyniosła odpowiednio — 13 138,4 tys. zł.


Przy założeniu, że 100% osób, które obecnie mają zawieszoną rentę socjalną osiąga przychód w wysokości powyżej 70% przeciętnego wynagrodzenia ale nie więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, proponowane zmiany spowodowałyby wzrost wydatków na renty socjalne o kwotę około 13,4 mln zł (w warunkach finansowych 2016 r.).


Przy założeniu natomiast, że jedynie 50% osób, które obecnie mają zawieszoną rentę socjalną osiąga przychód w wysokości powyżej 70% przeciętnego wynagrodzenia ale nie więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, proponowane zmiany spowodowałyby wzrost wydatków na renty socjalne o kwotę około 6,7 mln zł (w warunkach finansowych 2016 r.).


W przypadku wprowadzenia wyższego niż obecnie progu przychodu skutkującego zawieszeniem renty socjalnej, konieczne będzie ustalenie aktualnej wysokości przychodu świadczeniobiorców, których renta socjalna była dotychczas zawieszona. Oznacza to, że w razie wejścia w życie takiej regulacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiałby przekazać rencistom socjalnym (co najmniej listem poleconym) informację o zmianie przepisów wraz z prośbą o wskazanie wysokości aktualnie osiąganego przychodu. Uwzględniając wskazaną wyżej przeciętną miesięczną liczbę zawieszonych rent socjalnych, wydatki związane z wysyłką takiej informacji to kwota ok. 6000 zł w przypadku wysyłki listem poleconym i 8000 zł w przypadku wysyłki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Rencista socjalny może liczyć na inne świadczenia

Osoby uprawnione do renty socjalnej mogą ubiegać się również o inne świadczenia, np. o specjalny zasiłek celowy przyznawany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), o przyznawane bez kryterium dochodowego zasiłki pielęgnacyjne (153 zł) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952), o dodatki mieszkaniowe, o jakich mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz dodatki energetyczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.). Przysługują im również m.in. uprawnienia do ulg w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz zwolnienie od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1204, z późn. zm.).


Należy zauważyć, iż renta socjalna jest świadczeniem obligatoryjnym, ciągłym i zabezpieczającym, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renty socjalne, jako świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego, są finansowane w całości z budżetu państwa, podobnie jak świadczenia z pomocy społecznej (finansowane z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

 

Rząd: wszystko pozostaje po staremu
26 marca 2018 Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zawarty w druku nr 1966. Oznacza to, że nie będzie podwyższenia limitu dorabiania do 130 proc. średniej krajowej.

 

[*] Stanowisko Rządu do druku nr 1966, 26 marca 2018, plik docx