banknoty po 100 złotych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

 

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:


zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%.
specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po raz pierwszy od 12 lat.- „Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap”– powiedziała Minister Elżbieta Rafalska.W przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób.- „Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania naszych poprzedników. Podwyższamy wysokość świadczeń, które nigdy, od momentu ich uchwalenia, nie były podnoszone” – dodała minister rodziny.Kwoty tych świadczeń nie uległy podwyższeniu od dnia wejścia w życie regulacji wprowadzających te świadczenia - od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna.

 

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą: 

• 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego;
• 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego;
• 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 r.Podwyższone kwoty świadczeń będą obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.).

 

Zasiłki rodzinne i kryteria dochodowe

Jednocześnie rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 

- zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,

 

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,

 

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,

 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,

 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,

 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,

 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,

 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: – do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,

 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,

 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,

 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,

 

- świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:

 

- kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,

- kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

 

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1 922 zł.

 

// ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2018 poz. 1497)

 

// mpips.gov.pl z 31 lipca 2018; CIR, aktualizacja 8 sierpnia 2018