Osoba niepełnosprawna ruchowo może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup i montaż pieca na ekogroszek z podajnikiem o ile taki zakup przyczyni się do znacznego do ułatwienia życia takiej osoby – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca mieszka wraz z żoną w domu jednorodzinnym, jest emerytem. Posiada orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności do dnia 30 czerwca 2019 r. o symbolu 05-R 11-1 (05-R - niepełnosprawność ruchowa; 11-1 - inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby układu krwiotwórczego). Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 14 listopada 2013 r. Ponadto od siedmiu lat zmaga się z chorobą nowotworową szpiku kostnego : szpiczakiem mnogim, który w znaczny sposób wpływa negatywnie na pogłębianie się jego niepełnosprawności ruchowej.

 

Piec centralnego ogrzewania znajduje się w piwnicy, do której prowadzą strome schody. Obsługa pieca jest dla Wnioskodawcy zbyt uciążliwa. Polega na codziennym czyszczeniu pieca z popiołu, codziennym rozpalaniu i załadowywaniu pieca kilkoma wiadrami węgla. Żona z uwagi na wiek i choroby neurologiczne nie jest w stanie się tym zajmować. Ze względu na swą niepełnosprawność Wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie tak często schodzić do piwnicy w celu utrzymania ognia w piecu. Niezbędne jest zatem zakupienie pieca z podajnikiem na ekogroszek, cechującego się zautomatyzowanym działaniem.

 

Obsługa takiego pieca znacznie ułatwi utrzymanie ciepła dzięki zautomatyzowanemu procesowi podawania paliwa, oraz zapewni ciepłą wodę do celów higienicznych i gospodarczych, co ułatwi czynności życiowe. Obsługa kotła sprowadza się do zasypania podajnika odpowiednią ilością paliwa mniej więcej raz na tydzień. Biorąc pod uwagę niepełnosprawność Wnioskodawcy znacznie przyczyni się to do ułatwienia życia. Inwestycja polegająca na zainstalowaniu kotła wraz z kominem zostanie sfinansowana z własnych środków i wyniesie około 10.000,00 zł. Wnioskodawca planuje zakończenie inwestycji na rok 2018.

 

Poniesiony przeze niego koszt zakupu systemu grzewczego nie będzie sfinansowany ani dofinansowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ani nie zostanie zwrócony w jakiejkolwiek innej formie. Na potwierdzenie zakupu kotła wraz z kominem Wnioskodawca otrzyma dokument identyfikujący sprzedającego i jego jako kupującego łącznie z kwotą jaką zapłaci.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca będzie mógł w zeznaniu podatkowym za rok 2018 odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup systemu grzewczego, składającego się z kotła na ekogroszek z podajnikiem oraz komina, zainstalowanego w budynku mieszkalnym?.

 

Zdaniem Wnioskodawcy spełnia wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z przywileju ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok - wydatki nielimitowane - określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wnioskodawca wskazuje, iż warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną i posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

 

Wydatek będzie poniesiony na przystosowanie budynku mieszkalnego, który przyczyni się do ułatwienia życia, biorąc pod uwagę pogłębiającą się niepełnosprawność ruchową Wnioskodawcy. Wnioskodawca podnosi, iż poniesie wydatek z własnych środków na co będzie posiadał dokument w postaci faktury dokumentującej poniesienie wydatku.

 

Według Wnioskodawcy analiza przepisów dotyczących odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej pozwala stwierdzić, że może dokonać odliczeń wszelkich wydatków związanych z zakupem i przyłączeniem pieca na ekogroszek z podajnikiem, oraz kominem, w tym wydatków na rury stalowe, pompy i inne niezbędne narzędzia jako wydatki na unowocześnienie systemu ogrzewania, stanowiące zarówno wydatek na przystosowanie budynku mieszkalnego, jak i jego wyposażenie.

 

Taką instalację grzewczą można odliczyć w PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatki poniesione na zakup i instalację systemu grzewczego, składającego się z kotła na ekogroszek wraz z podajnikiem oraz komina stanowią wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego i jego wyposażenie, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy, który posiada znaczny stopień niepełnosprawności, wynikający m.in. z niepełnosprawności ruchowej. 

 

Zatem wydatki związane z zakupem i instalacją systemu grzewczego, składającego się z kotła na ekogroszek z podajnikiem oraz komina można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki (przytoczone wyżej), określone w art. 26 ust. 7b, 7c i 7d ww. ustawy. 

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nr interpretacji indywidualnej 0115-KDIT2-2.4011.304.2018.1.IL, 31 sierpnia 2018