19 września 2018 roku Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podjęła decyzję o nie rozpatrywaniu petycji (P9-25/18), aby dodatek pielęgnacyjny wyłączyć z dochodu przy korzystaniu z innych świadczeń z pomocy społecznej.

 

Autor petycji postuluje wprowadzić zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustanowienia zasady o nieuwzględnianiu dodatku pielęgnacyjnego w wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Według autora petycji, dodatek ten powinien być znacznie podwyższony, by można było pokryć koszty opieki, również w domu pomocy społecznej. W przypadku rządowego programu 500+, kwota świadczenia nie jest wliczana do dochodu, dlaczego zatem nie zrobić tego samego w przypadku dodatku pielęgnacyjnego (od 1 marca 2018 roku wynosi on 215,84 zł) – pyta autor petycji.

 

Nie będzie żadnego wyłączenia z dochodu

Senackie Biuro Analiz Dokumentacji Korespondencji w odpowiedzi na petycję napisało, że już w 29 grudnia 2016 roku w Sejmie złożono petycję indywidualną w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie zasad obliczania dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej (BKSP-145-173/17 zbieżna z prezentowaną). Komisja do Spraw Petycji 20 kwietnia 2017 r. rozpatrzyła petycję i nie uwzględniła żądania będącego przedmiotem petycji.

 

Ponadto wyłączenie dodatku pielęgnacyjnego z dochodu wymusiłoby, aby do dochodu nie wliczać również innych świadczeń z innych ustaw. Jednakże w celu poprawy sytuacji bytowej, od 1 października 2018 roku zaczną obowiązywać nowe kryteria dochodowe - 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.

 

Senackie biuro przytoczyło również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2018 r. (sygn. akt I OSK 1673/17). NSA wskazał, że na gruncie ustawy o pomocy społecznej pod pojęciem dochodu należy rozumieć wszystkie przychody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z wyłączeniem odliczeń i pomniejszeń enumeratywnie w nich wymienionych. NSA w uzasadnieniu podkreślił m.in., że katalog wyłączeń zawarty w art. 8 ust. 4 ma charakter zamknięty, a zatem niewymienione w nim przychody podlegają wliczeniu do dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Będzie tylko jedno wyłączenie, ale nie wiadomo kiedy

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wyłączeniem z dochodu zasiłku pielęgnacyjnego przy ubieganiu się o zasiłek stały. Obecnie zasiłek stały wynosi max. 604 zł (od 1 października 2018 r. 645 zł) i jeśli ktoś pobiera zasiłek pielęgnacyjny 153 zł, to ta kwota jest odejmowana od 604 zł, więc ostatecznie osoba korzystająca z pomocy dostaje 451 zł. Niestety nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.