money polish

23 października 2018 roku senacka komisja ds. petycji zajmowała się petycją pani Katarzyny Zaremby w sprawie „dosypki” do wcześniejszych emerytur, tzw. EWK. Komisja postanowiła skierować petycję do Marszałka Senatu, a sprawozdawcą będzie pan senator Łukasz Mikołajczyk. To ogromny sukces opiekunów pobierających EWK, bo w końcu ich sprawa omawiana będzie wyżej, a nie tylko na posiedzeniach różnych komisji (sejmowych czy senackich).

 

 Petycja indywidualna wniesiona przez panią Katarzynę Zarembę (petycja P2-02/ 17), której jestem autorem, dotyczy: zmian w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) - [patrz też Resort pracy: Podniesienie kwot EWK to nie nasz problem, nie-pelnosprawni.pl, 11 maj 2017].

 

Autorka petycji jest opiekunem osoby niepełnosprawnej, która pobiera wcześniejszą emeryturę. Dotyczy ono szczególnie rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, nabyli prawo do tego świadczenia. Obecnie to są opiekunowie, którzy wciąż sprawują opiekę nad dorosłymi już niepełnosprawnymi dziećmi, a otrzymywane przez nich emerytury są niższe od świadczenia pielęgnacyjnego.

 

W ocenie wnoszącej petycję, opiekunowie którzy pobierają emerytury są w trudniejszym położeniu finansowym niż osoby, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

 

Autorka petycji postuluje wprowadzenie zmian w ustawie w celu przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom pobierającym wcześniejsze emerytury w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą pobieranej emerytury.

 

Nadto autorka petycji wyraża niezadowolenie i poczucie krzywdy z powodu obowiązujących regulacji, które wykluczają osoby uprawnione do emerytury z prawa do ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne.

 

Zdaniem wnoszącej petycję podjęte w tej sprawie działania skutkowałyby zniwelowaniem różnic w zakresie wysokości świadczeń przysługujących osobom z tytułu opieki nad niepełnosprawnym.

 

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1477 zł netto, a emerytura EWK ok. 1000 zł. Problem dotyczy opiekunów, których liczba z roku na rok spada. Jeszcze w 2017 roku mówiono o ok. 43 tys. osób, a na czerwiec 2018 liczba ta wynosi już nieco ponad 33 tys. osób. Niemniej resort pracy szacuje, że koszt dosypki w ciągu dekady sięgnie ok. 1 mld zł.

 

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Adam Klepczyński dopytywał się, czy taka dosypka planowana jest też w stosunku do opiekunów pobierających renty i emerytury (inne niż EWK) w kwocie niższej niż świadczenie pielęgnacyjne, bo gdyby dosypke ograniczyć tylko do EWK to mogłoby to być sprzeczne z art. 32 Konstytucji RP oraz art. 1 protokołu pierwszego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Dla resortu pracy ważniejsza kwestia niż EWK to reforma orzecznictwa

Odpowiedź przedstawiciela resortu rodziny i polityki społecznej (MRPiPS) pana Bartosza Marczuka na posiedzenie w Komisji Praw Człowieka Petycji Praworządności w Senacie do Petycji ( P2-02/ 17) wskazuje, że kwestia rozwiązań problemu braku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów otrzymujących tzw. wcześniejszą emeryturę EWK jest jednym z licznych postulatów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

 

Głównym z tych postulatów jest jednak realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego syg. akt K38/13, od realizacji którego zależny kształt systemu wsparcia opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu/niesamodzielnemu członkowi rodziny. Aby jednak postulaty te mogły zostać zrealizowane niezbędne jest podjęcie działań w zakresie reformy systemu orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce – [cała odpowiedź p. Marczuka 18 październik 2018, PDF graficzny].


Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (270.) - 23.10.2018 r. - zapis Wideo, oglądać od początku transmisji.

https://av8.senat.pl/9KPCPP2701