court

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach uznał, że ojczym dziecka, który nie podejmuje pracy, aby się nim opiekować jest w kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zdaniem sądu nie ma znaczenia, że biologiczny ojciec nie został pozbawiony praw rodzicielskich, a ojczym nie wystąpił do sądu o przysposobienie dziecka. To dość zaskakujący wyrok i pokazujący, że warto walczyć do końca.

 

Prezydent Gliwic przyznał ojczymowi świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Decyzję prezydent podważyło Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w postępowaniu z urzędu. SKO stwierdziło, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem kilku kategorii osób. Ojczym dziecka nie ma zatem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

SKO podważa korzystną decyzję

SKO wskazał ponadto, że co prawda można przyznać świadczenie pielęgnacyjne innym osobom niż spokrewnione w pierwszym stopniu z wymagającym opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są jednocześnie dodatkowe warunki np. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Od decyzji SKO odwołała się matka dziecka. W skardze do WSA napisała, że biologiczny ojciec dziecka nie interesuje się nim, a ona sama próbowała pozbawić go praw rodzicielskich, ale na to nie wyraził zgody sąd rodzinny.

 

WSA staną po stronie prawa, a nie suchych przepisów

WSA w Gliwicach w wydanym orzeczeniu wskazał, że pod pojęciem opiekun faktyczny należy rozumieć osobę, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Z kolei pod pojęciem dziecko rozumie się dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz te, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

 

Zdaniem WSA przepisy nie wyłączają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla męża matki niepełnosprawnego dziecka, który nie jest jego biologicznym ojcem i nie wystąpił z wnioskiem o jego przysposobienie, ale sprawuje nad nim faktyczną opiekę. Sąd podkreślił, że czasem bywa tak, że nie można przysposobić dziecka, bo jego biologiczni rodzice żyją i nie są pozbawieni praw rodzicielskich.

 

W omawianej sprawie ojczym nie może adoptować dziecka swojej żony, bo biologiczny ojciec żyje i nie został pozbawiony praw rodzicielskich. Z drugiej strony to ojczym sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i zdaniem WSA to odgrywa kluczową rolę przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

// WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 251/18, 15 listopad 2018