court

Osoby, które na emeryturze zajmują się niepełnosprawnym dzieckiem, powinny mieć prawo do świadczenia w takiej samej wysokości jak inni rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się potomstwem – taki wyrok zapadł przed sądem w Gorzowie Wielkopolskim - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

 

Problem w tym, że sądy odrzucały wnioski emerytów o zamianę emerytury na świadczenie pielęgnacyjne. Uzasadnienie za każdym razem brzmiało tak samo: przepisy nie pozwalają na przyznanie świadczenia, jeśli pobiera się emeryturę. Dopiero gorzowski sąd uznał, że taka interpretacja przepisów świadczy o nierównym traktowaniu opiekunów, i wskazał, że matka powinna mieć wypłacone świadczenie pielęgnacyjne w kwocie pomniejszonej o należną jej emeryturę. W ten sposób będzie otrzymywać takie samo wsparcie jak inni rodzice.

 

Sprawa dotyczyła kobiety, która po urodzeniu kolejnego dziecka niepełnosprawnego w 1983 roku zrezygnowała z pracy, aby móc się opiekować dzieckiem. Cała rodzina utrzymywała się z emerytury w najniższej wysokości 854 zł. Niepełnosprawna córka otrzymywała zaś rentę socjalną.

 

 30 lipca 2018 r. kobieta złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad córką legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Z upoważnienia Wójta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odrzucono jednak wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Organ wskazał, iż nie neguje sprawowania przez wnioskodawczynię opieki nad niepełnosprawną córką oraz rozumie chęć poprawy bytowej strony, niemniej jednak art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych w sposób jednoznaczny wyklucza możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji posiadania przez osobę sprawującą opiekę prawa do emerytury.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że decyzje MOPS-u i Kolegium Odwoławczego narusza zasadę równości - taka wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r., która pozbawia w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające ustalone prawo do emerytury w wysokości niższej niż to świadczenie. W tym zakresie Sąd nie podziela stanowiska wyrażanego w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyroki NSA z 10 lipca 2018, I OSK 134/18, 6 kwietnia 2017 r., I OSK 2950/15, 10 marca 2017 r., I OSK 2573/15 i 19 stycznia 2017 r., I OSK 1831/15).

 

Gorzowski sąd uznał tym samym, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nabyli prawo do emerytury mają takie same obowiązki oraz koszty związane ze sprawowaniem opieki jak pozostali opiekunowie i nie ma żadnych przekonujących argumentów dla różnicowania wysokości pobieranych przez nich świadczeń.

 

Należy przypomnieć, że do Trybunału Konstytucyjnego złożona została skarga, która pozbawia rencistów prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (nie-pelnosprawni.pl z 13 grudnia 2018).

 

// sygn. akt II SA/Go 833/18 z 20 lutego 2019, wyrok nieprawomocny
// Dziennik Gazeta Prawna z 20 marca 2019