100PLN

Posłowie Koalicji Obywatelskiej – Platformy Obywatelskiej (PO-KO) w swoim projekcie proponują szereg zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) poprzez zniesienie zasady zmniejszania/zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity. Zmiana miałaby objąć renty z tytułu niezdolności do pracy (z systemu powszechnego i rolniczego), renty socjalne oraz renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych. W praktyce renciści mogliby dorabiać właściwie bez ograniczeń.

 

Projekt przewiduje, że prawo do emerytury oraz renty rodzinnej z FUS, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W ustawie o rencie socjalnej posłowie proponują wykreślenie całego art. 10 co w prakyce oznaczałoby, że osoba pobierająca takie świadczenie mogłaby dorobić bez ograniczeń. Obecnie prawo do renty socjalnej zawiesza się w przypadku osiągnięcia dochodu na poziomie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu - „Proponowane rozwiązanie zmierza przede wszystkim do poprawy sytuacji materialnej osób niepełnosprawnych, którymi są m.in. wszyscy renciści. Proponowane rozwiązanie spowoduje zarazem zwiększenie zatrudnienia wśród osób pobierających renty – co służyć będzie zmniejszeniu coraz dotkliwszego deficytu pracowników na rynku pracy”.

 

W powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada, że rencista może bez ograniczeń uzyskiwać przychody do poziomu 70% przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tego poziomu kwota renty ulega stopniowemu zmniejszaniu.

 

Na identycznych zasadach ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu renta inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową.

 

Renciści socjalni mają najgorzej

Wobec osób pobierających rentę socjalną przepisy są znacznie bardziej restrykcyjne. Prawo do tej renty ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia, a do źródeł przychodu zalicza się nie tylko te, które są związane z działalnością podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego jak w systemie powszechnym, ale także wszystkie inne przychody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych albo opodatkowane w formie ryczałtowej (np. najem lub dzierżawa). Ponieważ renta socjalna jest wypłacana przez całe życie – ograniczenia w zarobkowaniu tej grupy rencistów mają charakter stały i obowiązują przez cały okres pobierania tego świadczenia.

 

W I kwartale 2019 r. wypłacano ok. 281 tys. rent socjalnych, a z powodu uzyskiwanych dochodów zawieszonych zostało ok. 2 tys. takich rent.

 

Dorabianie bez limitu to zaprzeczenie idei systemu rentowego

Zaproponowane zmiany negatywnie oceniają związkowcy z NSZZ „Solidarność”, którzy w swojej opinii do projektu napisali, że ubezpieczenie rentowe ma inne cele, a wprowadzenie proponowanych zmian stałoby w sprzeczności z tymi właśnie celami.

 

„Ubezpieczenie rentowe służy do zrekompensowania osobom, które na skutek wypadków losowych nie mogą w pełni lub ogóle podejmować płatnej pracy, utraconych potencjalnych dochodów. Całkowite zniesienie limitów ograniczających zarobkowanie rentobiorcą będzie zaprzeczeniem tej zasady” – czytamy w uzasadnieniu.

 

Projekt poselski skierowano do I czytania w sejmowej komisji ds. polityki społecznej i rodziny 8 stycznia 2020 roku i można się z nim zapoznać pod linnkiem [PDF]