Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało projekt ustawy, który ma podwyższać kryterium dochodowe uprawniające do wypłat z funduszu alimentacyjnego. Obecnie jest to 800 zł na członka rodziny, po zmianach 1000 zł.

 

Zgodnie z informacją MRPiPS świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

 

Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:

 

- do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- do ukończenia przez nią 25 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bezterminowo, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują w dwóch sytuacjach:

- pieniędzy nie otrzyma osoba, która została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- świadczenie nie przysługuje, jeśli zawarło się związek małżeński.

 

Jeśli osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego marnotrawi wypłacane jej środki, organ właściwy wierzyciela może przekazać należne świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

 

Próg dochodowy
Obecnie świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł miesięcznie (poprzednio 725 zł i ta kwota nie była waloryzowana przez 12 lat). Kwota świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego nie może być wyższa niż 500 zł miesięcznie.

 

MRPiPS proponuje, aby nowy próg dochodowy 1000 zł zaczął obowiązywać od 1 października 2020 roku. Obecnie projekt zmiany czeka na wspisanie na listę wykazu prac legislacyjnych rządu. Taka zwłoka jest o tyle dziwna, że zgodnie z art. 14 ustawy alimentacyjnej do podniesienia wysokości progu i świadczeń w Funduszu Alimentacyjnym nie potrzebna jest ustawa, a wystarczy zwykłe rozporządzenie, bez przechodzenia całej ścieżki legislacyjnej.

 

Art. 14 - „Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższać wysokość kwot, o których mowa w art. 9 prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ust. 2 oraz art. 10 wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przesłanki wyłączenia prawa do świadczeń ust. 1, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych”.