smartfone 2846221 pixabay com

Zakup telefonu komórkowego, komputera i zegarka, stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnemu i mogą być rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej - uznał 31 marca 2020 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

 

Opis sprawy

W listopadzie 2017 r. syn wnioskodawczyni zachorował na cukrzycę insulinozależną typu 1. Choroba ta wymaga wielokrotnych pomiarów poziomu glukozy z krwi oraz kilkukrotnym podawaniu insuliny - na posiłek oraz w razie wystąpienia wysokich cukrów.

 

23 stycznia 2018 r. syn został uznany za osobę niepełnosprawną, z datą stwierdzenia niepełnosprawności przypadającą na 7 listopada 2017 r. Jest on osobą małoletnią (ma 7 lat), nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu. Pozostaje na utrzymaniu wnioskodawczyni.

 

W celu leczenia cukrzycy syna wnioskodawczyni ponosi wydatki na zakup niezbędnych urządzeń mających zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych i utrzymać jak najlepszy poziom glikemii.

 

Wnioskodawczyni dokonała m.in. zakupu telefonu komórkowego (smartfon), który dzięki aplikacjom dla diabetyków oraz wykorzystaniu sensora i transmitera umożliwia utworzenie systemu CGM (ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi).

 

Inna aplikacja, pełniąca funkcję systemu hybrydowej trzustki dla syna, umożliwia podawania insuliny przez wnioskodawczynię na odległość.

 

Drugim zakupem był komputer (laptop), potrzeby do utworzenia systemu hybrydowej trzustki dla syna, tj. zdalnej aplikacji wymagającej spełnienia odpowiednich parametrów technicznych komputera oraz systemu. System imituje pracę zdrowej trzustki dostosowanej do potrzeb jej syna.


Na komputerze są uzupełniane i kontrolowane parametry związane z cukrzycą, które następnie, poprzez Internet, przekazywane są do aplikacji znajdującej się w telefonie dziecka. Komputer ściśle współpracuje z aplikacjami znajdującymi się na telefonie dziecka oraz pozwala je aktualizować.

 

Nadto komputer służy do przygotowania raportów dla lekarza diabetologa.

 

Trzecim zakupem jest zegarek – smartwatch, służący do kontroli poziomu glikemii przesyłanego z aplikacji znajdującej się na smartfonie. Z aplikacją tą współpracują tylko określone modele smartwatcha, które są wymienione na liście autora aplikacji, dlatego staje się on zindywidualizowanym urządzeniem.

 

Przy pomocy odpowiedniej łatki pozwala on na ekranie smartwatcha pokazać wyniki poziomu glukozy dziecka. Zegarek posiada również funkcje, które pozwalają zaalarmować dziecko o niskim bądź wysokim poziomie glikemii. Dzięki temu podczas lekcji syn nie musi wyjmować smartfona z plecaka. Wystarczy, że spojrzy na zegarek i wie jaki ma poziom glikemii - jest w stanie właściwie zareagować w razie potrzeby.

 

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy dokonane zakupy może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że rozpatrując czy wydatek poniesiony na zakup telefonu komórkowego (smartfona), komputera (laptopa) i zegarka (smartwacha) podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wskazać, że w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

 

Każdy wydatek musi być rozpatrywany indywidualnie
Ponadto należy mieć na względzie, że każdy wydatek musi być rozpatrywany indywidualnie i w odniesieniu do konkretnego podatnika, który zamierza skorzystać z odliczenia. Zaakcentować należy, że określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne – mające cechy sprzętu, urządzeń i narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiającej tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać określone właściwości.

 

Do oceny przydatności tego sprzętu w rehabilitacji pomocnym będzie oparcie się na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia konkretnej osoby niepełnosprawnej i potrzeb indywidualnej rehabilitacji.

 

Cukrzyk może odliczyć smartfon
Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że zakupiony sprzęt stanowi narzędzia pomocne i ułatwiające życie dziecku Zainteresowanej. Telefon posiada aplikacje dedykowane dla diabetyków oraz wykorzystaniu sensora i transmitera, umożliwia utworzenie systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi. System pozwala na odczytywanie poziomu glikemii z sensora i wyświetleniu jej w pobranej aplikacji, dzięki której możliwe jest zdalne monitorowanie i kontrola poziomu glukozy u dziecka, automatyczne zapisywanie danych z pomiarów w systemie kontroli cukrzycy, automatyczne szacowanie wartości hemoglobiny glikowanej (HBA1C) dziecka oraz innych parametrów takich jak GVI (wskaźnik zmienności glikemii) i PGS (stan glikemii pacjenta), które informują lekarza o skuteczności leczenia cukrzycy.

 

Ponadto telefon posiada drugą aplikację, pełniącą funkcję systemu hybrydowej trzustki dla syna umożliwia podawanie insuliny synowi przez Wnioskodawczynię na odległość. Komputer został wyposażony w oprogramowanie stanowiące system hybrydowej trzustki dla syna - aplikacji indywidualnie dostosowanej do dziecka. Na komputerze uzupełniane są i kontrolowane wszelkie parametry związane z cukrzycą, które następnie, poprzez Internet, przekazywane są do aplikacji znajdującej się w telefonie dziecka. Komputer ściśle współpracuje z aplikacjami znajdującymi się na telefonie dziecka oraz pozwala je aktualizować. Smartwach natomiast, służy do kontroli poziomu glikemii przesyłanego z aplikacji znajdującej się na smartfonie dziecka.

 

Zasadnym jest zatem przyjęcie, że aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe urządzenia i doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku urządzenia, powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością dziecka, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup telefonu komórkowego (smartfona), komputera (laptopa) i zegarka (smartwatcha), stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnego syna Wnioskodawczyni, mieszczące się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu.

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 31.03.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.233.2020.1.MKA