28 lipca 2020 roku w Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym [*].

 

Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej "uczniami niepełnosprawnymi",
2) niedostosowanych społecznie, zwanych dalej "uczniami niedostosowanymi społecznie",
3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej "uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym" - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

 

Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:
1) przedszkolach:
a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
e) specjalnych;


2) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
3) innych formach wychowania przedszkolnego;


4) szkołach:
a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
e) specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;


5) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
6) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
8) specjalnych ośrodkach wychowawczych;
9) ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 20 lat – w przypadku szkoły podstawowej, 24 lata – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

 

[*] Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309)