31 lipca 2020 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt rozporządzenia, który opisuje wymagania techniczne odnośnie dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Głównym celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie najważniejszych zmian mających na celu ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nimi związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne jak osoby starsze, opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi.

 

Przyjęte na podstawie rozporządzenia rozwiązania architektoniczne czy komunikacyjne będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zarówno seniorów jak i osób nie w pełni sprawnych. Ze względu jednak na uniwersalny charakter planowanych rozwiązań, będą one służyły także ludziom w pełni sprawnym (np. windy, podjazdy). To co jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami jest najczęściej także przyjazne i bezpieczne dla ogółu społeczeństwa.

 

U uzasadnieniu projektu rozporządzenia napisano, że kwestia poprawy dostępności przestrzeni publicznej jest jednym z priorytetowych zadań rządu, wskazanych w projekcie programu rządowego Dostępność Plus, który zakłada liczne działania zmierzające do poprawy dostępności przestrzeni publicznej, w tym lokali mieszkalnych, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni.

 

Ponadto wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, będzie realizacją jednego z działań programu "Budynki bez barier".

 

Robisz przebudowę to dostosuj budynek do osób niepełnosprawnych
Przepisy przedmiotowego rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Wobec powyższego, w przypadku, gdy mamy do czynienia z projektowaniem, budową, przebudową lub zmianą sposobu użytkowania budynku, zachodzi obowiązek stosowania przepisów przedmiotowego rozporządzenia, zarówno w przypadku istniejących jak i nowoprojektowanych budynków, bez względu na datę ich powstania.

 

// Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 31 lipca 2020