calculator 1560882 freeimages

Jeśli niepełnosprawne dziecko uzyskuje dochody przekraczające dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego, rodzic nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na to dziecko. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 13 sierpnia 2020 roku.

 

Opis sprawy

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiada na utrzymaniu córkę o znacznym stopniu niepełnosprawności. Córka Wnioskodawcy jest po urazie czaszkowo-mózgowym, cierpi na niedowład spastyczny czterokończynowy oraz afazję. Córka Wnioskodawcy uległa bowiem wypadkowi w 1996 r. i musi być ciągle rehabilitowana. Od kilku lat dowożona jest na warsztaty terapii zajęciowej. W zeszłym roku, tj. xxx 2019 r. – na warsztatach terapii zajęciowej, w trakcie ćwiczeń – potknęła się i upadła na twarz doznając urazu twarzoczaszki, głównie nosa i ubytku przednich zębów. Następnie córkę Wnioskodawcy zabrało pogotowie ratunkowe do szpitala. Stąd przekierowano ją do SOR. Po przeprowadzeniu konsultacji laryngologicznej stwierdzono uraz twarzoczaszki, nosa, wybicie czterech zębów (jedynek i dwójek górnych). Zlecono wykonanie jej TK. Według zaleceń wykonano TK – zmiana OUN stacjonarna i stwierdzono liczne drobne złamania obu zatok szczękowych i podniebienia twardego.

 

Następnie córka Wnioskodawcy została przetransportowana na Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, gdzie została poddana dalszemu leczeniu. Zastosowano repozycję i stabilizację zębów 12 oraz 22, szycie rany 11-21. Po zakończeniu leczenia w szpitalu córka Wnioskodawcy otrzymała skierowanie do poradni specjalistycznej, gdzie została poddana dalszemu leczeniu. W wyniku leczenia nie udało się jednak uratować zwichniętych zębów od 12 do 22, które stomatolog musiał usunąć. Po utracie tych zębów córce Wnioskodawcy (która ma afazję) pogorszyła się mowa. W celu polepszenia mowy lekarz stomatolog zlecił wstawić most cyrkonowy 6-zębowy. Po wstawieniu ww. mostu cyrkonowego i przeprowadzeniu rehabilitacji u logopedy córce Wnioskodawcy polepszyła się mowa.

 

Wnioskodawca jako emeryt uzyskiwał dochody opodatkowane według skali. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności córki wydane zostało w dniu 29 lutego 2012 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Córka jest na utrzymaniu Wnioskodawcy, uzyskuje dochody tylko i wyłącznie z renty socjalnej w wysokości 14.159 zł 60 gr (PIT-40A). Wydatki na most cyrkonowy zostały poniesione przez Wnioskodawcę w 2019 r. z własnych środków, nie korzystał z dofinansowania ani też nie otrzymał zwrotu poniesionych wydatków.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu - jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych – wstawiony jego córce most cyrkonowy 6 - zębowy?

Zdaniem Wnioskodawcy zakupiony jego córce most cyrkonowy 6 – zębowy powinien być uwzględniony jako wydatki na cele rehabilitacyjne związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Gdyby go nie wstawiono nie mogłaby mówić. Po wstawieniu ww. mostu łatwiej nawiązuje kontakt z najbliższymi i z otoczeniem.

 

Dochód dziecka ponad 12 krotność renty socjalnej wyklucza ulgę

Dyrektor KIS stwierdził, że zgodnie z art. 26 ust. 7e stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że prawo do odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w związku z niepełnosprawnością osoby pozostającą na utrzymaniu podatnika przysługuje tylko wówczas, gdy dochody tej osoby nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, czyli w 2019 r. kwoty 13.200 zł. Przy czym do dochodów tych osób nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Ponieważ córka Wnioskodawcy w 2019 r. uzyskała dochody w wysokości 14.159 zł 60 gr – tym samym w tym roku podatkowym uzyskała dochód w kwocie wyższej niż określona w art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca nie może odliczyć od swego dochodu wydatku na wstawiony córce most cyrkonowy 6 – zębowy.

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT2.4011.441.2020.2.MM z 13 sierpnia 2020 roku.