Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2020 roku wskazuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma pięć lat a nie 10 lat na dochodzenie od firm zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników. Zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, a nie kodeksu cywilnego – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

 

Gazeta zaznacza, że jednym z najczęstszych powodów żądania zwrotu dopłat do pensji przez PFRON jest opóźnienie w opłacaniu przez firmę składek do ZUS za pracowników. W wielu przypadkach miały one miejsce wiele lat temu, stąd pojawiły się wątpliwości dotyczące okresu, w którym fundusz może domagać się oddania pieniędzy. 

 

PFRON powoływał się na przepisy kodeksu cywilnego, a te przewidywały 10 letni okres na dochodzenie roszczeń. Z kolei pracodawcy stali na stanowisku, że w tym przypadku zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej i pięcioletni okres dochodzenia roszczeń.

 

Eksperci cytowani przez gazetę wskazują, że PFRON jest państwowym funduszem celowym, który działa na podstawie ustawy o finansach publicznych. Nie jest zrozumiałe, dlaczego z jednej strony wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwrotu dopłat, a z drugiej przy ich dochodzeniu odwołuje się do przepisów kodeksu cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego mogłyby być zastosowane, gdyby PFRON podpisał z firmą umowę w sprawie dopłat, ale tak nie jest.

 

Wyrok NSA z 10 września 2020 roku ostatecznie rozstrzygnął ten spór. W przypadku dochodzenia przez PFRON roszczeń o zwrot dofinansowania do pensji pracowników obowiązuje pięcioletni okres i należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że obecne postępowania toczące się na linii PFRON – firmy, w których Fundusz powołuje się na przepisy kodeksu cywilnego, powinny zostać umorzone jako niezasadne.

 

// Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2020 r., sygn. akt I GSK 829/20

 

// Michalina Topolewska, Firmy kontra PFRON. Wyrok NSA kończy spór o okres przedawnienia, Dziennik Gazeta Prawna z 14 września 2020