169534czas pracy2012

Na stronach sejmowych pojawił się projekt ustawy wprowadzający uzupełniające świadczenie pielęgnacyjne dla osób pobierających świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS i opiekujących się członkiem rodziny o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP Nr BKSP-145-381/18 (autor petycji nie wyraził zgody na ujawnienie danych osobowych) oraz Komisji do Spraw Petycji IX kadencji na petycję Nr BKSP-145-IX-29/19 (wniesioną przez p. Józefa Bogdaszewskiego) oraz petycję Nr BKSP-145-IX-37/19 (autor petycji nie wyraził zgody na ujawnienie danych osobowych). Komisje uznały za zasadne przedłożenie projektu ustawy, zmierzającego do rozwiązania problemu wskazanego w petycjach.


Celem projektowanej ustawy jest zrównanie kwoty świadczeń, którą mogą otrzymać osoby sprawujące przez całe życie opiekę nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem, a obecnie pobierające rentę lub emeryturę, z kwotą, która przysługuje osobom w takiej samej sytuacji, którym jeszcze nie przyznano prawa do emerytury lub renty i które w związku z tym mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.


Dosypka do EWK to teraz uzupełniające świadczenie pielęgnacyjne
Projektowana ustawa wprowadza w systemie świadczeń rodzinnych nowe świadczenie – uzupełniające świadczenie pielęgnacyjne, które będzie przysługiwało osobom mającym ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i pod warunkiem spełnienia identycznych wymogów jakie są stawiane osobie uprawnionej do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Dodatkowym warunkiem, w przypadku uzupełniającego świadczenia pielęgnacyjnego, jest wymóg, aby osoba wymagająca opieki zamieszkiwała w jednym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę.


Dosypka będzie wolna od podatku dochodowego PIT
Kwota uzupełniającego świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalana indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy poprzez odjęcie od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego sumy świadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a zmienianej ustawy (emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego). Kwota ta będzie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu będą jedynie podlegały, na dotychczasowych zasadach, kwoty świadczeń o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a zmienianej ustawy. W ten sposób kwota netto świadczeń otrzymywanych z szeroko rozumianego systemu zabezpieczenia społecznego przez osoby będące w identycznej sytuacji faktycznej będzie bardzo zbliżona.


Pierwsze uwagi już są
Związek Powiatów Polskich zwrócił uwagę, że o ile emerytury i renty są waloryzowane co roku 1 marca, o tyle świadczenie pielęgnacyjne jest waloryzowane 1 stycznia każdego roku. Oznaczałoby to, że organ wypłacający uzupełniające świadczenie pielęgnacyjne musiałby obliczać jego wysokość dwa razy do roku.

 

Ponadto Związek zwrócił uwagę na niekonsekwencję przepisów. Zdaniem Związku Powiatów wykreślenia wymaga przepis art. 17aa ust. 4 wskazujący, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeśli osoba niepełnosprawna wymagająca opieki nie mieszka w jednym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę. Wprowadzenie warunku wspólnego zamieszkiwania wyklucza z kręgu osób uprawnionych, opiekunów tych osób niepełnosprawnych, które pomimo orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności, wraz z odpowiednimi wskazaniami, z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, mogą zamieszkiwać samodzielnie. Ponadto, żadne z pozostałych świadczeń opiekuńczych nie nakłada na opiekuna wymogu wspólnego zamieszkiwania z osobą niepełnosprawną, zatem jest to swoistego rodzaju brak konsekwencji prawodawcy w tym zakresie.

 

[Aktualizacja 30 listopad 2020]

Opiekunów EWK ubywa

 

Co roku systematycznie spada liczba opiekunów EWK. W lipcu 2019 takie emerytury pobierało 29,4 tys. osób, a we wrześniu 2020 ZUS wypłacał świadczenia EWK już tylko 25,3 tys. osobom, czyli o 4,1 tys. osób mniej.

 

Przeciętna emerytura EWK we wrześniu 2020 wynosiła 1510,52 zł (bez emerytur realizowanych na mocy umów międzynarodowych).

 

Z projektem ustawy i uzasadnieniem można zapoznać się pod adresem:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=745