Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji nowelizacji rozporządzenia ws. orzekania o niepełnosprawności. Wedle zapisów szkolenia szkolenia członków powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania w będą mogły być przeprowadzane w trybie zdalnym. Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie organizacji pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Proponowane przepisy projektu rozporządzenia dopuszczają w uzasadnionych przypadkach możliwość przeprowadzenia szkolenia członków powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Po odbyciu szkolenia członkowie powiatowego i wojewódzkiego zespołu obowiązani są do zaliczenia testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza, i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

 

W związku z przedłużającym się okresem stanu epidemii niezbędnym jest ponadto wydłużenie terminu ważności zaświadczeń, wydawanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na czas określony, uprawniających członków wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

Powyższe wydłużenie dotyczy zaświadczeń, których ważność upływa do dnia 31 grudnia 2020 r. Maksymalny termin ważności wydłużonych orzeczeń upłynie w terminie do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowych zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Z danych Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i systemu EKSMON (III kwartał 2020 r.) wynika, że w Polsce jest 2 750 309 osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem oraz 218 806 osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych prawomocnym orzeczeniem lub wyrokiem.

 

// Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 oraz z 2020 r. poz. 534).