auto parking

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej nie planuje wydłużenia okresu na jaki jest wydawana karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej. Zdaniem resortu rodziny, bezterminowo wydana karta rodziłaby patologie i byłaby niezgodna z przepisami innych krajów UE – pisze portal prawo.pl

 

Portal przypomina, że od 1 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Karty ważne bezterminowo utraciły ważność z końcem 30 czerwca 2015 r. 

 

Po zmianach osoba niepełnosprawna otrzyma kartę parkingową na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, nie dłużej jednak niż na 5 lat, a placówki na 3 lata.

 

Osoby niepełnosprawne twierdzą zmiana przepisów odebrała im prawa nabyte, zwiększyła się biurokracja, a teraz szczególnie w dobie pandemii koronawirusa przedłużanie okresu obowiązywania karty parkingowej stanowi szczególne utrudnienie.

 

Resort rodziny widzi to zupełnie inaczej i podkreśla, że wprowadzenie ważności kart parkingowych wyeliminowało patologię (np. posługiwanie się kartami wydanymi osobom, które zmarły) oraz to, że niektóre kraje UE wymagają określenia w karcie terminu jej ważności, bo w innym przypadku polskie karty wydawane bezterminowo nie były uznawane, a na osoby z nich korzystające nakładane były sankcje, jak dla osób bez uprawnień. W związku z tym ministerstwo rodziny nie planuje wydłużenia okresu ważności kart parkingowych.

 

Jak podaje portal prawo.pl z danych resortu rodziny wynika, że na 16 listopada 2020 r. aktywne karty parkingowe posiadały 277 838 osoby.

 

// Robert Horbaczewski, MRiPS: Nie będzie powrotu do bezterminowej karty postojowej dla niepełnosprawnego, prawo.pl z 6 stycznia 2021