Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna organizacje pozarządowe chcą poszerzyć katalog dochodów, które nie są uwzględniane przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej. Sprawa dotyczy, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego czy 500 zł dla niesamodzielnych.

 

W art. 8 ust. 4 nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) zostaną dodane trzy kolejne rodzaje dochodu, które nie będą wliczane do kryterium dochodowego, w tym np. zwrot kosztów, jaki dostają rodzice dowożący niepełnosprawne dziecko do szkoły.

 

W wielu stanowiskach do nowelizacji pojawia się propozycja, aby ten katalog rozszerzyć o zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek mieszkaniowy. Wiele organizacji pozarządowych wskazuje, że oba świadczenia są przewidziane dla rodzin o niskich dochodach, tak jak świadczenia z pomocy społecznej. Tymczasem ich uzyskanie skutkuje obniżeniem tych drugich o kwotę zasiłku lub dodatku.

 

DPS nie zabierze 500 zł

Ponadto organizacje pozarządowe chciałyby również zmienić art. 8 ustawy w odniesieniu do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli 500+ dla niesamodzielnych, które teraz jest wyłączone z dochodu przy ustalaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych, ale jest to już dochód przy ubieganiu się o świadczenia niepieniężne jak, np. pobyt w DPS, usługi opiekuńcze czy posiłek.

 

Niewliczanie 500 zł dla niesamodzielnych do dochodu pozwoliłoby na przeznaczanie tej kwoty na rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych - zakup leków lub rehabilitację.

 

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej znajduje się w fazie konsultacji.

 

// Michalina Topolewska, Pomoc dla rodzin: Szybka ścieżka pełna wątpliwości, Gazeta Prawna z 7 stycznia 2021