Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na zapytanie podatkowe podatnika odpowiedział, że gmina która zwracam rodzicom koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły/przedszkola nie musi wystawiać rodzicom PIT-11, bo dla nich nie jest to przychód.

 

Zapytanie podatkowe od Gminy

 

Gmina, działając w oparciu o ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (która nakłada na nią obowiązek dowozu dzieci i uczniów spełniających kryteria określone w ustawie) zwraca koszty dowozu dziecka do przedszkola zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe na podstawie podpisanych z rodzicami umów. Wysokość zwracanych kosztów dowozu dziecka własnym samochodem jest liczona zgodnie z art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Zwrot ww. kosztów przejazdu dzieci do przedszkola będzie dokonywany przez Urząd Miasta (w imieniu Gminy Miasta). Ewentualnym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych byłby Urząd Miasta.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwrot kosztów przejazdu dzieci do przedszkoli, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 

Zdaniem Wnioskodawcy (Gminy) art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. odnosi się wyłącznie do zwolnienia przedmiotowego zwrotu kosztów przejazdu z tytułu dowozu uczniów do szkół. W związku z powyższym, dokonując zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, należałoby potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)  jeżeli droga z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 5 ww. ustawy).

 

Zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli, o którym mowa w art. 32 ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo oświatowe nie skutkuje powstaniem u tych osób (rodziców/opiekunów) przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji do wypłacanych przez Gminę kwot stanowiących zwrot kosztów dojazdu nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące zarówno źródeł przychodów, jak i zwolnień przedmiotowych, w tym zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 40c ww. ustawy. W świetle powyższego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania informacji PIT-11.

 

// Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
sygn. 0115-KDIT2.4011.768.2020.2.MM z 9 lutego 2021