Jak pisze Gazeta Prawna utrata pracy i niepodejmowanie kolejnego zatrudnienia może mieć związek z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a to z kolei uprawnia do świadczenia pielęgnacyjnego - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

 

Sprawę zapoczątkował spór mężczyzny z lokalnym MOPS-em a następnie z Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO). Chodziło o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku rezygnacją z zatrudnienia na rzecz opieki nas schorowaną matką.

 

Mężczyzna był zatrudniony w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy do końca maja 2020 r. Jednak stosunek pracy ustał za wypowiedzeniem przez pracodawcę i obecnie jest bezrobotny oraz zarejestrowany w Urzędzie Pracy, z prawem do zasiłku.

 

Mężczyzna wystąpił o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego gdyż znajduje się w kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, bo ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec matki.

 

Zarówno MOPS jak i SKO odmówili przyznania świadczenia argumentując tym, że w tym przypadku nie ma związku przyczynowego pomiędzy sprawowaniem opieki a rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby sprawującej opiekę. Zaprzestanie zatrudnienia wskutek utraty pracy nie może zostać uznane za rezygnację z zatrudnienia w celu sprawowania opieki.

 

Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.ś.r., nie jest zatem przyznawane za samą opiekę nad osobą niepełnosprawną, gdyż wynika ona z prawnego i moralnego obowiązku względem rodzica, lecz za faktyczny brak możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania tej opieki lub za rezygnację z zatrudnienia w celu jej sprawowania. Nie może być ono zatem traktowane jako zastępcze źródło dochodu.

 

WSA w Łodzi był jednak innego zdania. Sąd stwierdził, że jednym z podstawowych obowiązków organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie przyznania świadczenia jest ustalenie, czy rezygnacja z zatrudnienia lub niepodejmowanie tego zatrudnienia przez osobę wnioskującą o przyznanie świadczenia wynika z konieczności sprawowania opieki. Związek pozostawania bez zatrudnienia z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną ma bowiem przesądzające znaczenie dla możliwości przyznania ww. zasiłku. Jeżeli taka okoliczność jest choćby jedną z licznych przyczyn niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia, wspomniane świadczenie powinno zostać przyznane.

 

// Paweł Sikora, Świadczenie pielęgnacyjne również po stracie pracy? Sąd: To możliwe, Gazeta Prawna z 4 marca 2021

// Wyrok WSA w Łodzi sygn. II SA/Łd 751/20 z 19 lutego 2021
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/196F3654A2