50PLN pexels 4968398

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów poprzez ustalenie świadczeń w powiązaniu z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, zniesienia zakazu podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

Do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na początku marca 2021 wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 995), który zwiększa wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz zapewnia ich stały wzrost w powiązaniu z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Dodatkowo, znosi się niefunkcjonalny zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Zgodnie z projektem:

* Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ustalony zostaje na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde dziecko, jednak nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę na wszystkie dzieci.


* Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w myśl zmienianego przepisu wyniesie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością dolicza się dodatek w wysokości od 5% do 15% minimalnego wynagrodzenia.


*Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ustala się na poziomie 5% minimalnego wynagrodzenia na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


*Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wyznacza się na poziomie 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wieku dziecka.


*Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ustala się na poziomie odpowiednio 10% lub 5% minimalnego wynagrodzenia.


*Specjalny zasiłek opiekuńczy ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Świadczenie pielęgnacyjne dla większej grupy odbiorców
Proponuje się zmianę art. 17 w zakresie warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego. Rozszerza się jego zakres i grupę osób uprawnionych. Proponuje się, aby otrzymywały go osoby z tytułu ograniczenia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dodaje się przesłankę o podjęciu w niepełnym wymiarze czasu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. Niepełny wymiar czasu pracy jest instytucją regulowaną w Kodeksie pracy. Kodeks nie podaje szczegółowej definicji niepełnego wymiaru czasu pracy, jednak z przepisów wynika, że jest to czas pracy poniżej jednego etatu, czyli poniżej przeciętnego czasu 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. W rezultacie uprawnienie do świadczenia uzyskają osoby, które w celu sprawowania opieki pracują w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie przeciętnie poniżej 8 godzin dziennie.

 

Proponuje się, aby świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy prognozowanej płacy minimalnej na poziomie 3000 zł brutto świadczenie pielęgnacyjne wyniosłoby 2250 zł).

 

Projekt przewiduje, że kwoty poszczególnych dodatków byłyby podawane co roku do 15 listopada. Proponowane zmiany miałyby kosztować budżet państwa dodatkowo 6 mld zł. Proponuje się, aby nowelizacja ustawy zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

 

Szansa na wprowadzenie proponowanych rozwiązań wynosi w okolicach zera.

 

// Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, druk 995