auta sxc hu

Niepełnosprawny podatnik zaliczony do grupy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jest zwolniony z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) przy zakupie auta na własny użytek. Zwolnienie to nie przechodzi jednak na współwłaściciela samochodu. Takie stanowisko przyjąć 23 kwietnia 2021 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

 

Opis zdarzenia

W dniu 8 października 2020 r. Wnioskodawca ze cenę 43.000 zł zakupił samochód osobowy (...) ze świadomością, że będzie jedynym użytkownikiem tego pojazdu jako osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Umowa kupna-sprzedaży została spisana w imieniu Wnioskodawcy i jego żony na zasadzie wspólnoty małżeńskiej oraz w celu uproszczenia formalności w razie sprzedaży auta Wnioskodawcy po jego śmierci. Wnioskodawca cierpi na wiele chorób.

 

Małżonkowie podjęli decyzję o sprzedaży ich dotychczasowego auta i kupnie dla żony mniejszego używanego samochodu, którym mogłaby jeździć samodzielnie. W czerwcu bieżącego roku małżonkowie kupili auto dla żony Wnioskodawcy. Następnie sprzedali ich dotychczasowy samochód. Samochód (...) został kupiony za środki z konta Wnioskodawcy i zarejestrowany na nazwisko Wnioskodawcy jako jedynego właściciela. W celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawca 19 października 2020 r. wysłał do urzędu skarbowego wniosek zawierający:

 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
umowę kupna sprzedaży,
imienną kartę parkingową,
potwierdzenie wpłaty środków na zakup samochodu z konta Wnioskodawcy,
oświadczenie żony Wnioskodawcy o rezygnacji z korzystania z samochodu (...) wobec posiadania własnego auta,
druk PCC-3 z zadeklarowaną przez Wnioskodawcę zerową stawką podatku.

 

Wniosek ten został odrzucony. W dniu 26 listopada 2020 r. Wnioskodawca ponowił swój wniosek przedstawiając kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego z 25 listopada 2020 r. W dniu 22 grudnia 2020 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z urzędu skarbowego o konieczności zapłaty 2% podatku od całości kwoty kupna. Wnioskodawca uiścił należny podatek.

 

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że decyzją Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności z 8 lutego 2018 r. został na stałe zaliczony do grupy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Za podstawę ww. decyzji przyjęto art. 6b ust. 1 i art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca spełnia warunki uzasadniające całkowite lub częściowe zwolnienie go z podatku od nabycia samochodu (...)? Czy Wnioskodawca spełnia warunki upoważniające go do skorzystania ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu auta na swój wyłączny użytek?

 

Zdaniem Wnioskodawcy, warunki te całkowicie spełnia, ponieważ:

 

samochód zakupił na swój wyłączny użytek za środki z jego konta,
samochód zarejestrowany jest na nazwisko Wnioskodawcy jako jedynego właściciela,
Wnioskodawca posiada imienna kartę parkingową,
Wnioskodawca ma pogłębiający się zespół bólowy kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego na tle zmian zwyrodnieniowych,
Wnioskodawca ma wiele zdiagnozowanych chorób,
samochód służy Wnioskodawcy jako środek transportu do lekarzy specjalistów oraz koniecznej rehabilitacji.
korzystanie z transportu publicznego w warunkach pandemii i chorób Wnioskodawcy jest wykluczone.

 

Zdaniem Wnioskodawcy, opis zaistniałego stanu upoważnia go do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia z podatku.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe, tj, osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności jest zwolniona z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) przy zakupie auta na własny użytek.

 

Podatku nie płaci się kupując auto czy wózek inwalidzki
W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przewidziano sytuacje, w których określone podmioty, będące stronami czynności cywilnoprawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy PCC – zwalnia się od podatku osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

 

Podatku nie płacą również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
Z powyższego przepisu wynika zatem m.in. zwolnienie podmiotowe z opodatkowania powyższym podatkiem dla osoby niepełnosprawnej, zaliczonej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywającej na potrzeby własne samochód osobowy. A zatem wskazane zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie nabycia przez osoby zaliczone do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573) i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów tej ustawy lub w zgodzie z jej przepisami. Zwolnienie nie dotyczy osoby, która jest osobą pełnosprawną a która wraz z osobą niepełnosprawną nabywa samochód na współwłasność.

 

// Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna
nr 0111-KDIB2-2.4014.5.2021.3.MM z 23 kwietnia 2021