prawo freeimages com

26 kwietnia 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) na posiedzeniu niejawnym rozpatrywał kilka spraw opiekunów osób niepełnosprawnych, którym Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) odmówiło wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, bo pobierają wcześniejsze emerytury.

 

Geneza wszystkich spraw była taka, że opiekun będący na wcześniejszej emeryturze EWK/emeryturze starał się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, które jest wyższe kwotowo niż pobierana emerytura.

 

Oczywiście organy administracji publicznej (prezydenci miast, wójtowie czy burmistrzowie) odmawiali przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wskazując, że zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych ten kto pobiera emeryturę nie może starać się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Opiekunowie odwoływali się od negatywnej decyzji do SKO, które podtrzymywały decyzję o nieprzyznaniu świadczenia, a następnie takie sprawy trafiały do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA), które z kolei świadczenie pielęgnacyjne przyznawały.

 

Od wyroków WSA odwoływały się z kolei SKO do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z takim właśnie odwołaniem mieliśmy do czynienia 26 kwietnia 2021 roku, gdzie NSA oddalił skargi kasacyjne kilku Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, co w praktyce oznacza, że wyroki WSA przyznające opiekunom świadczenie pielęgnacyjne stały się prawomocne. Oznacza to, że gminy powinny przyznać świadczenie pielęgnacyjne po zawieszeniu emerytury.

 

Poniżej sygnatury spraw z 26 kwietnia 2021

(NSA) I OSK 2908/20; (WSA) II SA/Łd 486/20 : Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjne Oddalono skargę kasacyjną

(NSA) I OSK 2916/20; (WSA) II SA/Ol 170/20 : Świadczenie pielęgnacyjne Oddalono skargę kasacyjną

(NSA) I OSK 2917/20; (WSA) II SA/Ol 394/20 : Świadczenie pielęgnacyjne Oddalono skargę kasacyjną

(NSA) I OSK 2918/20; (WSA) II SA/Ol 551/20 : Świadczenie pielęgnacyjne Oddalono skargę kasacyjną Zasądzono zwrot kosztów postępowania

(NSA) I OSK 2919/20; (WSA) II SA/Ol 551/20 : Świadczenie pielęgnacyjne Oddalono skargę kasacyjną

 

AKTUALIZACJA 26 maja 2021

Kolejne orzeczenie NSA - matce na EWK nie przyznano świadczenia pielęgnacyjnego, ale NSA już to zrobił

(NSA) I OSK 190/21; (WSA) II SA/Op 167/20: Świadczenie pielęgnacyjne Oddalono skargę kasacyjną (wyrok NSA z 19 maja 2021)