Osoba po przeszczepie organu w wyniku którego doszło do uszkodzenia słuchu i mająca umiarkowany stopień niepełnosprawności może odliczyć w uldze rehabilitacyjnej zakup aparatu słuchowego, wkładek dousznych oraz baterii do aparatu - stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Opis sprawy

W 2008 r. Wnioskodawczyni przeszła przeszczep wątroby z powodu autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Na skutek przyjmowania leków immunosupresyjnych w 2010 r. doszło do uszkodzenia słuchu (polekowe uszkodzenie słuchu).

 

Od 2008 r. Wnioskodawczyni ma przyznawane orzeczenie o niepełnosprawności. W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, na stałe, o symbolu 08-T. W punkcie 5 tego orzeczenia jest zapis „Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby – wymaga, według wskazań lekarzy specjalistów”. Od 2013 r. Wnioskodawczyni ma również przyznaną rentę socjalną i w 2020 r. otrzymywała to świadczenie. W latach 2010-2019 nastąpiło znaczne pogorszenie słuchu. W 2020 r. Wnioskodawczyni zakupiła aparaty słuchowe, wkładki douszne oraz baterie do aparatów.

 

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że posiada imienny dokument potwierdzający poniesienie wydatku, o którym mowa we wniosku. Orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności …. Zakupione przedmioty przez Wnioskodawczynię są niezbędne w rehabilitacji i ułatwiają jej wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aparaty zostały dofinansowane przez NFZ w łącznej kwocie 4 000 zł (2 x 2 000 zł), oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w … w kwocie 1 560 zł. Wkładki do uszu zostały dofinansowane przez NFZ na łączną kwotę 120 zł (2 x 60 zł). Dopłata własna wyniosła 4 340 zł do aparatów słuchowych oraz 80 zł do wkładek dousznych.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2020 r. Wnioskodawczyni może odliczyć wydatki poniesione na zakup aparatów słuchowych, wkładek dousznych oraz baterii do aparatów?

 

Zdaniem Wnioskodawczyni, może ona odliczyć wydatek na zakup aparatów słuchowych ponieważ ma przyznaną rentę socjalną, a w myśl art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1a pkt 3, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Uszkodzenie słuchu i konieczność zakupu aparatów ma ścisły związek z chorobą podstawową. Punkt 5 orzeczenia wskazuje na konieczność użytkowania środków i przedmiotów ortopedycznych. Ponadto, w 2020 r. Wnioskodawczyni pobierała rentę socjalną, która również uprawnia ją do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 

Taki wydatek można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Aparat słuchowy jest urządzeniem, którego typ, rodzaj oraz budowa opiera się na indywidualnym doborze uwzględniającym w szczególności stopień ubytku słuchu. Osobom niepełnosprawnym – niedosłyszącym ułatwia, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, wykonywanie czynności życiowych przez zapewnienie prowadzenia aktywnego i produktywnego życia. Tym samym spełnia kryterium urządzenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

… baterie do aparatu też odliczysz
Przy czym należy wskazać, że częścią składową tego urządzenia jest system zasilania w postaci baterii. Ich brak powoduje, że aparat słuchowy jest niekompletny, a co za tym idzie nie spełnia swojej funkcji. Z tych względów należy przyjąć, że wydatek poniesiony na zakup baterii do aparatu słuchowego – stanowiących integralną część tego urządzenia – jest wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

… i wkładki douszne również odliczysz
Ponadto, koszt zakupu wkładek dousznych, z których korzystanie jest niezbędne przy używaniu przez Wnioskodawczynię aparatu słuchowego, również kwalifikuje się do wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dyrektor KIS stwierdził, że wydatki na zakup aparatów słuchowych, wkładek dousznych oraz baterii do aparatów, które ułatwiają Wnioskodawczyni wykonywanie czynności życiowych, mieszczą się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni może je odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie przez Nią poniesionej tj. w tej części, która nie została pokryta z otrzymanego dofinansowania.

 

// Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
sygn. 0115-KDIT2.4011.98.2021.2.KC z 12 maja 2021