Miejsce zamieszkania dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie decyduje o przyjęciu do przedszkola integracyjnego. Decydującym kryterium powinno być zalecenie co do realizacji jego potrzeb edukacyjnych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Komisja Rekrutacyjna przy Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym poinformowała rodziców dziecka o odmowie przyjęcia ich pociechy do przedszkola integracyjnego, które posiadało orzeczenia o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego. Jako podstawę rozstrzygnięcia wskazano art. 131 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), tj. brak spełnienia przez małoletnich podstawowego kryterium koniecznego do wzięcia udziału w pierwszym etapie rekrutacji jakim jest posiadanie miejsca zamieszkania na terenie gminy.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Integracyjnego utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej przy Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym w przedmiocie odmowy przyjęcia małoletniego przedszkola Integracyjnego. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że ww. przedszkole dysponowało 27 miejscami w roku szkolnym w grupie wekowej objętej rekrutacją. W przeprowadzonej rekrutacji wzięło łącznie udział 129 kandydatów z terenu gminy. Postępowanie rekrutacyjne zakończyło się przyjęciem 27 kandydatów, zaś każde z przyjętych dzieci jest mieszkańcem gminy. Wielu z kandydatów mających miejsce zamieszkania na terenie gminy nie zostało przyjętych do ww. przedszkola, ze względu na fakt, iż w procesie rekrutacji inne dzieci uzyskały wyższą pozycję rekrutacyjną z tytułu spełnienia kryteriów ustawowych.

 

Jak są wolne miejsca to możemy przyjąć dzieci z innej gminy

Dzieci, które mieszkają poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

 

WSA: decyduje miejsce zamieszkania dziecka

Stanowisko Dyrektora jak i Samorządowego Kolegium Odwoławczego potrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny, który stwierdził, iż brak było podstaw do uwzględnienia wniosku o przyjęcie małoletniego do przedszkola, bowiem nie spełnia on podstawowego kryterium uczestniczenia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, tj. kryterium miejsca zamieszkania na terenie gminy.

 

NSA: decyduje zalecenie co do realizacji jego potrzeb edukacyjnych, a nie miejsce zamieszkania

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego który musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w procedurze rekrutacji do przedszkola integracyjnego, w jej pierwszym etapie, do kandydatów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego stosuje się kryterium z art. 131 ust. 1 u.p.o., tj. wymóg zamieszkania na obszarze gminy, na terenie której znajduje się to przedszkole. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie.

 

NSA uznał, że o przyjęciu dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność nie decyduje miejsce jego zamieszkania. Podstawowym wyznacznikiem przyjęcia dziecka do przedszkola integracyjnego, czy oddziału integracyjnego, jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To jego treść, w tym zalecenia co do warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka, winny stanowić kluczowe kryterium przyjęć w ramach dostępnych limitów miejsc.

 

// Wyrok NSA syg. III OSK 2136/21 z 15 czerwca 2021