sad mlotek pixabay com 3667391

 

Niepełnosprawny może dostać dofinansowanie do zakupu lodówki i klimatyzatora ze środków PFRON. Rozstrzygając wniosek o dofinansowanie najpierw bada się rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy i wynikające zeń potrzeby – pisze Rzeczpospolita.

 

Mężczyzna jest niepełnosprawny od 6 roku życia i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mieszka z rodzicami i wymaga całodobowej opieki. Mężczyzna zwrócił się do prezydenta miasta o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu, w ramach likwidacji barier technicznych, łóżka rehabilitacyjnego z pilotem, klimatyzacji oraz lodówki. Podał, że klimatyzacja jest niezbędna w związku z trudnościami w oddychaniu (respirator przez całą dobę), a lodówka posłuży przechowywaniu leków, opatrunków żelowych oraz preparatów żywieniowych podawanych bezpośrednio do żołądka.

 

Lodówka nie usuwa żadnych barier
Prezydent odmówił dofinansowania do lodówki i klimatyzatora, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało w mocy odmowną decyzję. Jako powód podano, że myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia wykonawczego ministra pracy i polityki społecznej z 2002 r. powiat refunduje tylko te zadania, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej wykonywanie codziennych czynności. Ze środków PFRON może więc być finansowana jedynie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i likwidacja barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Wnioskodawca dostał dofinansowanie tylko do łóżka rehabilitacyjnego, ale już nie do lodówki i klimatyzatora. Mężczyzna odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

 

WSA: każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie
WSA przywołał wyrok NSA z 28 października 2015 r. (sygn. akt II GSK 2123/14) według którego ustawodawca przyjął założenie, że powiat refunduje tylko te zadania, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej wykonywanie codziennych czynności i nawiązanie kontaktu z otoczeniem, a nie podnoszących standard życia. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "bariera". Zgodnie z językowym znaczeniem "bariera" oznacza m.in. naturalną przeszkodę, która utrudnia lub uniemożliwia przemieszczanie się oraz rzecz, która utrudnia powstanie jakiegoś zjawiska lub sytuacji. Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z istnieniem barier technicznych ustalić należy, jaki charakter ma niepełnosprawność wnioskodawcy i czy jest ona tego rodzaju, że powoduje istnienie barier w komunikowaniu się z otoczeniem.

 

WSA w Bydgoszczy zgadza się z argumentem przedstawionym w orzeczeniu NSA, że rozstrzygając wniosek o dofinansowanie najpierw bada się rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy i wynikające zeń potrzeby, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze tego nie zrobiło.

 

Każda niepełnosprawność jest inna i wymaga innego wsparcia
WSA podkreślił, że charakter niepełnosprawności decyduje bowiem o tym, czy w konkretnym przypadku danego niepełnosprawnego mamy do czynienia z likwidacją barier technicznych. Nie można automatycznie, niejako z góry założyć, że dany przedmiot nie może być dofinansowany, jeżeli nie oceni się go w kontekście charakteru niepełnosprawności konkretnego wnioskodawcy. Sytuacja jednego niepełnosprawnego może nie uprawniać dofinansowania klimatyzatora (jeżeli np. samodzielnie może przemieszczać się), natomiast drugiego w pełni uprawniać (jeżeli jest osobą nieuleczalnie chorą, leżącą w bezruchu, korzystającą z respiratora).

 

Sąd uwzględnił skargę i uchylił decyzję prezydenta miasta w punktach dotyczących klimatyzacji i lodówki. Stwierdził, że ze względu na charakter niepełnosprawności skarżącego brakuje podstaw do stwierdzenia, że w tej sprawie klimatyzator i lodówka nie służą do likwidacji barier technicznych.

 

// WSA w Bydgoszczy, syg. Akt I SA/Bd 132/21 z 5 maja 2021 (wyrok jest prawomocny)
// Danuta Frey, Zakup klimatyzatora i lodówki dofinansowane z środków PFRON - wyrok WSA, rp.pl z 19 lipca 2021